❈ Pravidlá Jazykový kvet - verzia Klasik ❈


KATEGÓRIE SÚŤAŽE


VEKOVÉ KATEGÓRIE

I. MŠ a 1. stupeň ZŠ

II. 2. stupeň ZŠ alebo ekvivalent na 8-ročných školách

III. SŠ alebo ekvivalent na 8-ročných školách

JAZYKOVÉ KATEGÓRIE

AJ - angličtina; NJ - nemčina; RJ - ruština; ŠPJ - španielčina; TJ - taliančina; FJ - francúzština; SFF - Slovak for Foreigners; INSLOGERO - špeciálna kategória pre slovanské, germánske, románske a iné jazyky so špecifickými pravidlami, viď vpravo.    

VETVY A TYPY TVORBY

a) POÉZIA & PRÓZA (skratka P-P)

 • Prevzatá tvorba (skratka PT)
 • Vlastná tvorba (skratka VT)

b) DRAMATIZÁCIA (skratka D)          

    b - 1) MONODRÁMA (skratka D-MD)

 • Prevzatá tvorba (skratka PT)
 • Vlastná tvorba (skratka VT)

BILINGVALIZMUS

Bilingvalizmus sa označuje znamienkom "+".

Bilingválny je súťažiaci, ktorý:

 • navštevuje biligválny typ školy, resp. biligválnu sekciu školy v tom jazyku, v ktorom súťaží, čiže ak chodí do anglickej bilingválnej školy a súťaží v AJ, tak patrí do kategórie biligválny súťažiaci označovanej "+"; ak chodí do anglcikej bilingválnej školy, ale súťaží v ruštine, tak nepatrí do kategórie bilingválny súťažiaci
 • rodič je rodený hovorca v jazyku, v ktorom súťažiaci ide súťažiť, to znamená, ak ide súťažiť v AJ a otec je talian, tak nepatrí do bilingválnej kategórie, ak je otec angličan, tak patrí do bilingválnej kategórie
 • v jazykovej kategórii Ruský jazyk sa do bilingválnej kategórie zaraďuje súťažiaci vtedy, ak v jeho krajine/krajine rodiča (patriacej kedysi do ZSSR) je ruský jazyk úradným jazykom (napr. Bielorusko)

OZNAČOVANIE KATEGÓRIÍ V PRIHLÁŠKE

veková kategória + jazyk + vetva a typ tvorby + biigvalizmus (ak je)

      VZOR: I. AJ P-P PT; II. FJ D VT; III. ŠPJ P.P VT+

LIMITY

Z jednej školy je možné prihlásiť max. 3 súťažiacich / finálna kategória, napr. 3 súťažiaci pre II. AJ P-P PT, 3 súťažiaci pre II. FJ P-P PT a pod.. 

Divadelný súbor sa považuje za jedného súťažiaceho.


PROPOZÍCIE K SÚŤAŽNÝM PRÍSPEVKOM


POÉZIA & PRÓZA

1) Trvanie samotného prednesu 2 - 6 min.

I. veková kategória: odporúčané 2 - 3 minúty

Ostatné vekové kategórie: odporúčané 2- 6 minút  

2) Vlastná tvorba: autorom môže byť žiak alebo pedagóg

 • Pri I. vekovej kategórii sa predpokladá, že je autorom pedagóg; pri bilingv. kategórii aj žiak.
 • Pri II. vekovej kategórii sa predpokladá, že vlastná tvorba je výsledkom spolupráce žiaka a pedagóga.
 • Pri III. vekovej kategórii sa predpokladá, že autorom je výhradne žiak.

DRAMATIZÁCIA

1) Trvanie scénok: 6 - 20 minút; pri monodráme 5 - 20 minút

2) Vlastná tvorba: 

I. veková kat. - autorom môže byť žiak/žiaci alebo pedagóg

II. veková kat.: autorom môže byť žiak/žiaci v spolupráci s pedagógom

III. veková kat.: autorom môže byť žiak / žiaci a pedagóg v pozícii konzultanta

S rovnakým súťažným príspevkom sa súťažiaci v danom školskom roku zúčastňuje výhradne Jazykového kvetu.

 

ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE


Jazykový kvet je postupová súťaž.

PRÍPRAVNÝ SEMINÁR alebo WEBINÁR

Seminár alebo alternatívny online webinár pre učiteľov pripravujúcich súťažiacich na súťaž je povinný (jednorazovo s platnosťou pre ďalšie ročníky počnúc od ročníka 2018) a jeho absolvovanie je podmienkou prihlásenia sa na súťaž.

Koná sa na jeseň príslušného škol. roku, pričom termíny a prihlíáška naň sa uverejňuje na stránke od júna.

SEMIFINÁLE - PREZENČNÉ: marec, jednotlivé kraje, určujú sa len postupujúci súťažiaci na krajské finále, neudeľujú sa miesta

KRAJSKÉ FINÁLE - PREZENČNÉ: apríl, jednotlivé kraje, určujú sa miesta 1.-3., pričom súťažiaci na 1. mieste postupujú na SR finále a ostatní súťažiaci mimo 1. - 3. miesta získavajú 4. miesto

SR FINÁLE - PREZENČNÉ: máj, miesto podľa oznamu na ročníkovej stránke, určujú sa miesta 1.-3. a ostatní účastníci získavajú 4. miesto

Na jednotlivých kolách nemusia byť udelené všetky miesta. Môžu byť udelené dve rovnaké miesta s výnimkou prvého miesta. Prvé miesto môže byť na krajských kolách udelené len jedno a na SR finále môžu byť udelené viaceré prvé miesta len s dostatočným odôvodnením poroty, ktoré osobne ústne prednesie predsedkyni celoštátnej komisie pred vyhlásením výsledkov a po jej súhlase.

DIPLOMY, CERTIFIKÁTY A VÝSLEDKY


1) Ceritifkáty o účasti získavajú všetci súťažiaci, ktorí sa zúčastnia semifinálového kola.

Certifikáty sú v elektronickej forme a po účasti na semifinále a nepostúpení na krajské finále si ich vyžiadajú pripravujúci pedagógovia uvedení v prihláške na súťaž pre svojich súťažiacich podľa pokynu, ktorý sa uvádza v e-pozvánke na semifinálové kolo.

2) Certifikáty o účasti pre pedagógov sú v elektronickej forme a zasielajú sa na vyžiadanie po účasti na semifinálovom kole súťaže. Tieto e-certifikáty sú pre pripravujúcich predagógov, ktorí o ne žiadajú podľa pokynu, ktorý sa uvádza v e-pozvánke na semifinálové kolo.

3) Diplomy získavajú všetci súťažiaci, ktorí sa zúčastnia krajského finálového kola a SR kola.

V pripade, že súťažiaci nemá záujem o jazykovo-umelecký deň a záujem počkať na výsledky a prevziať si diplom, je možné prevzatím poveriť inú osobu a to tak, že to daný súťažiaci uvedie písomne do evidenčného hárku koordinátorovi súťaže (uvedie meno a kategóriu toho, kto za neho diplom prevezme).

Diplomy ani prípadné ceny (zo SR finále) sa nezasielajú. 

4) Výsledky jednotlivých kôl sa neoznamujú individuálnymi e-mailami. Vyhlasujú sa priamo na mieste konania po vzhliadnutí všetkých súťažných príspevkov a po zasadnutí a rozhodnutí poroty.

Výsledky na Kvete nie sú vopred pripravené, určujú sa až priamo v deň konania sa jednotlivých kôl súťaže. Žiadame preto súťažiacich o uvedomelú trpezlivosť a pochopenie, že rozhodovanie poroty je dôsledné a tak ako ani príprava súťažiacih netrvala 5 minút, netrvá toľko ani rozhodnutie poroty a vypísanie diplomov.

Krajské a celoslovenské finálové kolá sú štrukturované ako jazykovo-umelecký program, kedy si súťažiaci môžu pozrieť aj iné prednesy a vystúpenia - samozrejme, ak súťaž neberú len ako nahánačku, ale zúčastňujú sa jej pre vlastný záujem o jazyky a umenie. Program finálového dňa si môžu súťažiaci vopred naplánovať.

Výsledky sa uverejňujú na stránke aktuálneho ročníka súťaže do 7 pracovných dní odo dňa konania sa príslušného kola. Oznam o uverejnení výsledkov sa uvádza na ročníkovej stránke v bloku "PRIEBEH SÚŤAŽE".

ZODPOVEDNOSŤ


1) Zodpovednosť za náklady za účasť na súťaži znáša vysielajúca organizácia (škola, združenia rodičov, rodič, súťažiaci si môže zabezpečiť sponzora, ktorému v prípade potreby účasť súťažiaceho na súťaži potvrdíme).

2) Za správanie, konanie, vystupovanie voči iným súťažiacim a osobám zúčastneným na súťaži a za osobné veci na súťaži je zodpovedný samotný súťažiaci a jeho sprevádzajúca dospelá osoba. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadne straty, škody, poškodenia a iné situácie spôsobené súťažiacim. Prípadné poistenie je plne v kompetencii účastníkov.

V prípade nevhodného konania a správania môže byť súťažiaci zo súťaže výlúčený natrvalo.

Zodpovednosť zahŕňa všetko správanie a konanie súťažiacih na mieste konania, rovnako ako aj pedagógom / sprevádzajúcou dospelou osobou a/lebo tímom spôsobené škody.

3) Povinnou zložkou ku vložnému na súťaž je vklad do tkzv. Rezervného fondu. Výška vkladu do Rezervného fondu sa uvádza na stránke prihlasovania sa pre aktuálny ročník projektu. 

 • a) V prípade vzniku nejakej škody na mieste konania voči poskytovateľovi priestorov alebo organizátorovi a nenájdenia priamo osoby, ktorá ju vykonala, sa použijú prostriedky z tohto Rezervného fondu a pre ďalší ročník musia opäť všetci súťažiaci uhradiť povinný vklad do tohto fondu. Ak by škoda prekročila sumu v Rezervnom fonde, sú všetci súťažiaci a ich vysielajúce organizácie povinné túto škodu uhradiť formou rozpočítania sumy na všetky zúčastnené školy a v prípade individuálnej účasti na rodičov súťažiaceho.
 • b) V prípade zodpovedného správania a uvedomelosti, bez spôsobenia škôd, školy majú vytvorený tkzv. kredit v Rezervnom fonde a na ďalší ročník vklad neuhrádzajú. Uhrádzajú ho len novoprihlasované školy, resp. novoprihlasovaný vyšší počet súťažiacich. Konkrétny príklad: Škola prihlási 2 súťažiacich a za každého uhradí vklad do Rezervného fondu, nedôjde ku žiadnym škodám, škole teda zostáva vo fonde kredit pre 2 súťažiacich. V ďalšom ročníku prihlási škola 3 súťažiacich, čiže doplatí do fondu len vklad za rozdiel v počte súťažiacich = za 1 súťažiaceho.

PRIHLASOVANIE A POKYNY


Prihlasovanie: postup prihlasovania a vypĺňanie prihlášky sa preberá na povinnom seminári / webinári k súťaži.

Pokyny pre jednotlivé kolá súťaže sú priebežne uverejňované pred a po príslušnom kole súťaže na ročníkovej stránke v bloku "PRIEBEH SÚŤAŽE" a v e-pozvánkach na jednotlivé kolá súťaže. 

Organizátor má výhradné právo na akékoľvek zmeny a to bez udania dôvodu.

Úplný OP súťaže vrátane otázok a diskusie je bodom programu na seminároch ku Kvetu.


INSLOGERO

INSLOGERO je nová jazyková kategória súťaže.

Je do nej možné prihlásiť sa so súťažným príspevkom v akomkoľvek inom jazyku mimo hlavných jazykových kategórií a to:

IN = iné jazyky, napr. japončina

SLO = iné slovanské jazyky okrem hlavných (SFF, RJ), napr. poľština

GE = iné germánske jazyky okrem hlavných (AJ, NJ), napr. nórština

RO = iné románske jazyky okrem hlavných (ŠPJ, FJ, TJ), napr. portugalčina

VEKOVÉ KATEGÓRIE: bez vekových kategórií do počtu 3 účastníci

VETVY A TYPY TVORBY: totožné s hlavnými jazykmi, t. j. P-P, Dráma, Monodráma a PT alebo VT

OZNAČOVANIE KATEGÓRIÍ VZOR: 

INSLOGERO - PL P-P PT (poľština)

PROPOZÍCIE: rovnaké ako hlavné jazyky  

ŠTRUKTÚRA INSLOGERO

 • Povinný seminár alebo webinár - totožný s hlavnými jazykmi
 • Výberové kolo - dištančnou formou, t. j. súťažiaci zašle svoj príspevok ako videonahrávku na youtube linku do termínu konania sa semifinále hlavných jazykov, t. j. do 15. marca. Následne budú vybraní uchádzači pozvaní na celoslovenské finále.
 • Celoslovenské finále - prezenčnou formou, pričom termín a miesto je totožné s hlavnými jazykmi, t. j. máj.

DIPLOMY, CERTIFIKÁTY A  VÝSLEDKY

 • Certifikáty o účasti získavajú všetci pripravujúci pedagógovia a súťažiaci po účasti na Výberovom kole. Pokyny k ich vyžiadaniu sa uvádzajú v e-pozvánke na Výberové kolo.
 • Diplomy získavajú všetci súťažiaci, ktorí sa zúčastnia Celoslovenského finále.

Ostané ustanovenia o nezasielaní diplomov a prípadných cien a výsledkoch sú totožné s pravidlami pre hlavné jazyky.

ZODPOVEDNOSŤ: totožné s pravidlami pri hlavných jazykoch

PRIHLASOVANIE:  totožné ako pri hlavných jazykoch

POKYNY KU ZASLANIU PRÍSPEVKOV VT: totožné ako hlavné jazyky 

Prihlásiť sa na seminár / webinár

Prihlásiť sa na súťaž