※ KVET 2020: INSLOGERO ※

17.02.2020

Pripomeňme si, ako je to s kategóriou INSLOGERO.


Do kategórie INSLOGERO je možné prihlásiť sa so súťažným príspevkom v inom jazyku mimo hlavných jazykových kategórií a to:

 • IN = iné jazyky, napr. japončina
 • SLO = iné slovanské jazyky okrem hlavných (SFF, RJ), napr. poľština

 • GE = iné germánske jazyky okrem hlavných (AJ, NJ), napr. nórčina

 • RO = iné románske jazyky okrem hlavných (ŠPJ, FJ, TJ), napr. portugalčina

Vekové kategórie: bez vekových kategórií do počtu 3 účastníci

Vetvy a typy tvorby: totožné s hlavnými jazykmi, t. j. P-P, Dráma, Monodráma, Stand Up a PT alebo VT

Označovanie kategórií: napr. II. INSLOGERO PL P-P PT; III. INSLOGERO UJ P-P VT

Propozície: rovnaké ako pre hlavné jazyky 


ŠTRUKTÚRA INSLOGERO

 • Výberové kolo - dištančnou formou, t. j. súťažiaci zašle svoj príspevok ako videonahrávku na youtube linky do termínu konania sa semifinále hlavných jazykov v marci, t. j. pre ročník 2020 je to do 3. marca vrátane. Následne budú vybraní uchádzači pozvaní na celoslovenské finále.
 • Celoslovenské finále - prezenčnou formou, pričom termín a miesto je totožné s hlavnými jazykmi, t. j. 5. jún.

DIPLOMY, CERTIFIKÁTY A VÝSLEDKY

 • eCertifikáty o účasti získavajú pripravujúci pedagógovia, ktorí sú členmi a ich súťažiaci po účasti na Výberovom kole na základe krátkej žiadosti, ktorú nájdu v členskej sekcii.
 • Diplomy získavajú všetci súťažiaci, ktorí sa zúčastnia Celoslovenského finále.

INŠTRUKCIE KU ZASLANIU PRÍSPEVKOV VT

V prípade, že sa zapájate do INSLOGERO s vlastnou tvorbou, bude Váš príspevok uverejnený v e-book-u Kvetu. Príspevok je potrebné zaslať do 21. apríla podľa inštrukcií, ktoré sú totožné s hlavnými jazykmi - uverejnené sú tu.


POSTUP ZASLANIA NAHRÁVOK INSLOGERO DO VÝBEROVÉHO KOLA


Uzávierka prijímania nahrávok: 3. marca vrátane

1) Videonahrávky je potrebné zaslať výlučne vo forme youtube linky,  napr. www.youtube.com/jkfnHllfdjsk priamo v tele e-mailu.

 • videonahrávku nazvite v nasledovnom tvare: KATEGÓRIA MENO ŽIAKA NÁZOV PRÍSPEVKU

vzor: II. INSLOGERO UJ P-P VT Adam Tvorivý Priatelia

2) Predpísané parametre videonahrávnky 

a/ v úvode videonahrávky:

 • uvedená súťažná kategória (napr. II. INSLOGERO UJ P-P PT)
 • uvedené meno autora (napr. Adam Tvorivý; Laura Bystrá)
 • uvedený názov školy (napr. ZŠ Kreatívna, Kvetná ul. 1, Mesto)

 • uvedený názov príspevku (napr. Priatelia)

Príspevky zaslané v inom formáte ako je vyššie uvedený, nebudú zaradené do hodnotenia. 

b/ Videonahrávky na YouTube musia byť dostupné do 15. apríla 2020.

3) Zaslanie videonahrávky INSLOGERO

 • v predmete e-mailu (= komu / to) uveďte: skratku kraja + INSLOGERO 

vzor: BA INSLOGERO; BB INGLOGERO; KE INSLOGERO; NR INSLOGERO; PO INSLOGERO; TN INSLOGERO; TT INSLOGERO; ZA INSLOGERO

 • v tele e-mailu uveďte: súťažnú kategóriu, meno autora, meno pedagóga a názov školy + youtube linku (skopírujte si vzor zo stránky do mailu a prepíšte ho s uvedením vašich údajov)

vzor: II. INSLOGERO UJ VT, Adam Tvorivý, Mgr. Nataša Motivujúca, ZŠ Kreatívna, Mesto www.youtube.com/jkfnHllfdjsk

 • videonahrávky odošlite jedným rovnakým e-mailom na adresy: jazykove (at) gmail.com + krajská adresa, t. j.: BA - jazykoveba (at) gmail.com; BB - jazykovebb (at) gmail.com; KE - jazykoveke (at) gmail.com; NR - jazykovenr (at) gmail.com; PO - jazykovepo (at) gmail.com; TN - jazykovetn (at) gmail.com; TT - jazykovett (at) gmail.com; ZA - jazykoveza (at) gmail.com 
 • prijatie nahrávok je potvrdzované spätným e-mailom v priebehu do cca 5 dní.


ĎALŠÍ KROK

Po prijatí videonahrávok tieto budú hodnotené porotami v rámci Výberového kola. V tomto kole poroty určia súťažiacich, ktorí postúpia do Celoslovenského finále. 

Výsledky Výberového kola INSLOGERO budú uverejnené na tejto stránke v sekciách (článkoch) o semifinálových kolách Kvetu. Odkaz bude uverejnený aj v časti Priebeh na ročníkovej stránke.


Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ

Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.