O členstve v porote a právomociach

28.08.2018

Členstvo v porote Jazykového kvetu je v súlade s príslušnou vyhláškou čestné a nezastupiteľné. 

Neúčasť je možná v prípade preukázanej zdravotnej hospitalizácie. Porotcovi vyplýva zabezpečiť za seba náhradu, aby nedošlo k narušeniu realizácie súťaže, keďže ide o rozsiahly celoslovenský projekt postupového charakteru, v ktorom na seba jednotlivé časti a kroky časovo a organizačne naväzujú.


Člena do poroty môže navrhnúť:

  • celoštátna odborná komisia
  • iný spolupracujúci člen poroty
  • vedenie spolupracujúcej inštitúcie (JŠ, katedra...)
  • písomne poverený koordinátor projektu

Porotca sa po schválení prihlasuje záväzným oficiálnym formulárom, v ktorom potvrdzuje:

  • svoju účasť v porote na jednotlivých kolách súťaže (sú tam uvedemé termíny a mestá)
  • uvedomenie si vlastnej časti zodpovednosti v projekte a zaväzuje sa neohrozovať organizovanie a priebeh súťaže neúčasťou a bez zabezpečenia náhradníka
  • nešíriť nepodložené informácie a nepoužívať názov súťaže na propagáciu svojej osoby


Kompetencie členov poroty

Vo všeobecnosti sa porotcovia nepodieľajú na organizovaní súťaže a teda nevedia a ani nemajú kompetencie vyjadrovať sa ku organizačným veciam.

Pokiaľ porotca súznie s poslaním súťaže môže sa do organizovania zapojiť a vtedy má na to písomné poverenie.

Porotcovia sa môžu pýtať súťažiacich na bližšie informácie o ich štúdiu jazyka, jazykové skúsenosti, a pod. - je to chápané ako súčasť hodnotenia, porota to má zahrnuté v podkladoch (kritériách).

Pôsobenie porotcu by malo byť vľúdne a vzhľadom na neziskový dobrovoľný charakter súťaže by mu nemalo robiť problém napr. ukázať súťažiacim, kde je zástrčka, dataprojektor, a pod..

Našťastie v celej histórii súťaže máme zväčša "bezEgových" porotcov a týmto im opâť a radi ďakujeme.

Členovia poroty nefinancujú súťaž. Podľa novoustanovených pravidiel, člen poroty nemôže byť sponzorom súťaže. Môže sa však stať darcom vecných cien. Ako darcovi cien mu nevzniká právo rozhodovať o súťaži, ľuďoch v súťaži a nezískava viac hlasov pri rozhodovaní v porote.

Hlas naviac, tkzv. rozhodujúci hlas má predseda/predsedníčka poroty, ktorý/á ho môže použiť v prípade nerozhodného výsledku.

Hodnotiace kritéria sú konzistentné, každý porotca hodnotí rovnaké zložky podľa daných kritérií. Tieto dostávajú porotcovia vopred spolu s pozvánkou na jednotlivé kolá a takisto priamo na kolách ich majú k dispozícii pred sebou.Porotca k Košíc tak hodnotí rovnaké veci ako porotca zo Žiliny, porotca z Trnavy, atď..Ak súťažiaci napr. nemá pri prednese záver, nedostane pri jednej porote viac bodov ako pri inej.

Porota zodpovedá za výsledky kola a ich kompletné odovzdanie predsedovi/predsedníčke poroty, ktorý/á kontroluje ich kompletnosť a správnosť a odovzdáva ich koordinâtorovi resp. osobe, ktorú dostane uvedenú pre odovzdanie výsledkov.

Člen poroty nemôže hodnotiť vlastného súťažiaceho alebo vlastné dieťa, ak sa súťaže zúčastňuje.


Protihodnoty

Členovia poroty dostávajú za účasť v porote Certifikát o účasti. 

Za účasť môžu individuálni porotcovia využiť uverejňovanie profilov, článkov, a pod. na portáli www.jazykovevzdelavanie.sk a ProAdult členstvo grátis.

Ak porotcov vysiela inštitúcia (kazedra, jazykovka...) táto je uvádzaná ako partner alebo hlavný partner projektu.
Hodnota takéhoto partnerstva a uvádzania inštitúcie bola marketingovo ohodnotená v rozsahu 900€ - 18000€.


"Pikošky"


Keďže ľudia (nie všetci), majú radi pikošky, domýšľanie, či klebietky, tu je zopár reálnych faktov, zážitkov v súvislosti s porotami z prvej ruky :).

Január: Pani riaditeľka JŠ potvrdzuje spoluprácu a nominuje dve lektorky do poroty na obe krajské kolá.

Február: Potvrdzuje doručenie pozvánky na krajské semifinálovė kolo (v tom čase ešte nebola potrebná samostatná prihláška od každého inštitúciou navrhnutého porotcu).

Marec - semifinále: Po kole prebieha jeho sumarizácia a informovanie o nasledujúcom kole. 

"Vy ste od januára potvrdené aj na krajské finále, nie je tam zmena?"

- Vyvalené oči. "Od januára?!? Nám dnes ráno volala riaditeľka, že sem máme ísť, lebo Vám vypadli porotcovia. Ale rady prídeme na to krajské finále, deti boli úžasné, aj spolupráca v porote."

* * *
Iný ročník, správa o 11 večer, inokedy o 6 ráno pred konaním sa kola: " Neprídem do poroty, nemám náhradníka." (Organizátor zblázni sa... a takmer ročná práca detí mi je šum a fuk ...). 

* * *
Iné kolá, iní porotcovia:


"Posielam návrhy na členov poroty. Prinesiem tácky na nosenie kávy, v ozname na webe je preklep v druhom riadku...".

"Donesiem dataprojektor a navrhujem kolegyňu z...".

"Prídem skôr a pomôžem s vylepovaním nápisov a šípok."

"Posielame s koordinátorkou hneď výsledky z môjho mailu, jej sa vybila baterka. Deti boli úžasné, v porote sa nám skvele spolupracovalo...".

"Ďakujem, že ste ma pozvali. Vystúpenia detí boli skvelé, jazykovo ako som uviedla v mojom hárku. Rada si na to vyhradím čas aj nabudúce. Posielam aj jeden tip na darcu cien."


V školskom roku 2019/20 sa bude konať Kvet vo verzii Klasik, t. j. semifinálové kolá, krajské finálové kolá a celoslovenské finále budú mať prezenčnú formu.