O členstve v porote a právomociach

28.08.2018

Členstvo v porote Jazykového kvetu je v súlade s príslušnou vyhláškou čestné a nezastupiteľné. 

Neúčasť je možná v prípade preukázanej zdravotnej hospitalizácie. Porotcovi vyplýva zabezpečiť za seba náhradu, aby nedošlo k narušeniu realizácie súťaže, keďže ide o rozsiahly celoslovenský projekt postupového charakteru, v ktorom na seba jednotlivé časti a kroky časovo a organizačne naväzujú.


Člena do poroty môže navrhnúť:

  • celoštátna odborná komisia
  • iný spolupracujúci člen poroty
  • vedenie spolupracujúcej inštitúcie (JŠ, katedra...)
  • písomne poverený koordinátor projektu

Porotca sa po schválení prihlasuje záväzným oficiálnym formulárom, v ktorom potvrdzuje:

  • svoju účasť v porote na jednotlivých kolách súťaže (sú tam uvedemé termíny a mestá)
  • uvedomenie si vlastnej časti zodpovednosti v projekte a zaväzuje sa neohrozovať organizovanie a priebeh súťaže neúčasťou a bez zabezpečenia náhradníka
  • nešíriť nepodložené informácie a nepoužívať názov súťaže na propagáciu svojej osoby


Kompetencie členov poroty

Vo všeobecnosti sa porotcovia nepodieľajú na organizovaní súťaže a teda nevedia a ani nemajú kompetencie vyjadrovať sa ku organizačným veciam.

Pokiaľ porotca súznie s poslaním súťaže môže sa do organizovania zapojiť a vtedy má na to písomné poverenie.

Porotcovia sa môžu pýtať súťažiacich na bližšie informácie o ich štúdiu jazyka, jazykové skúsenosti, a pod. - je to chápané ako súčasť hodnotenia, porota to má zahrnuté v podkladoch (kritériách).

Pôsobenie porotcu by malo byť vľúdne a vzhľadom na neziskový dobrovoľný charakter súťaže by mu nemalo robiť problém napr. ukázať súťažiacim, kde je zástrčka, dataprojektor, a pod..

Našťastie v celej histórii súťaže máme zväčša "bezEgových" porotcov a týmto im opâť a radi ďakujeme.

Členovia poroty nefinancujú súťaž. Podľa novoustanovených pravidiel, člen poroty nemôže byť sponzorom súťaže. Môže sa však stať darcom vecných cien. Ako darcovi cien mu nevzniká právo rozhodovať o súťaži, ľuďoch v súťaži a nezískava viac hlasov pri rozhodovaní v porote.

Hlas naviac, tkzv. rozhodujúci hlas má predseda/predsedníčka poroty, ktorý/á ho môže použiť v prípade nerozhodného výsledku.

Hodnotiace kritéria sú konzistentné, každý porotca hodnotí rovnaké zložky podľa daných kritérií. Tieto dostávajú porotcovia vopred spolu s pozvánkou na jednotlivé kolá a takisto priamo na kolách ich majú k dispozícii pred sebou.Porotca k Košíc tak hodnotí rovnaké veci ako porotca zo Žiliny, porotca z Trnavy, atď..Ak súťažiaci napr. nemá pri prednese záver, nedostane pri jednej porote viac bodov ako pri inej.

Porota zodpovedá za výsledky kola a ich kompletné odovzdanie predsedovi/predsedníčke poroty, ktorý/á kontroluje ich kompletnosť a správnosť a odovzdáva ich koordinâtorovi resp. osobe, ktorú dostane uvedenú pre odovzdanie výsledkov.

Člen poroty nemôže hodnotiť vlastného súťažiaceho alebo vlastné dieťa, ak sa súťaže zúčastňuje.


Protihodnoty

Členovia poroty dostávajú za účasť v porote Certifikát o účasti. 

Za účasť môžu individuálni porotcovia využiť uverejňovanie profilov, článkov, a pod. na portáli www.jazykovevzdelavanie.sk a ProAdult členstvo grátis.

Ak porotcov vysiela inštitúcia (kazedra, jazykovka...) táto je uvádzaná ako partner alebo hlavný partner projektu.
Hodnota takéhoto partnerstva a uvádzania inštitúcie bola marketingovo ohodnotená v rozsahu 900€ - 18000€.


"Pikošky"


Keďže ľudia (nie všetci), majú radi pikošky, domýšľanie, či klebietky, tu je zopár reálnych faktov, zážitkov v súvislosti s porotami z prvej ruky :).

Január: Pani riaditeľka JŠ potvrdzuje spoluprácu a nominuje dve lektorky do poroty na obe krajské kolá.

Február: Potvrdzuje doručenie pozvánky na krajské semifinálovė kolo (v tom čase ešte nebola potrebná samostatná prihláška od každého inštitúciou navrhnutého porotcu).

Marec - semifinále: Po kole prebieha jeho sumarizácia a informovanie o nasledujúcom kole. 

"Vy ste od januára potvrdené aj na krajské finále, nie je tam zmena?"

- Vyvalené oči. "Od januára?!? Nám dnes ráno volala riaditeľka, že sem máme ísť, lebo Vám vypadli porotcovia. Ale rady prídeme na to krajské finále, deti boli úžasné, aj spolupráca v porote."

* * *
Iný ročník, správa o 11 večer, inokedy o 6 ráno pred konaním sa kola: " Neprídem do poroty, nemám náhradníka." (Organizátor zblázni sa... a takmer ročná práca detí mi je šum a fuk ...). 

* * *
Iné kolá, iní porotcovia:


"Posielam návrhy na členov poroty. Prinesiem tácky na nosenie kávy, v ozname na webe je preklep v druhom riadku...".

"Donesiem dataprojektor a navrhujem kolegyňu z...".

"Prídem skôr a pomôžem s vylepovaním nápisov a šípok."

"Posielame s koordinátorkou hneď výsledky z môjho mailu, jej sa vybila baterka. Deti boli úžasné, v porote sa nám skvele spolupracovalo...".

"Ďakujem, že ste ma pozvali. Vystúpenia detí boli skvelé, jazykovo ako som uviedla v mojom hárku. Rada si na to vyhradím čas aj nabudúce. Posielam aj jeden tip na darcu cien."


Cada país tiene una flor que lo representa de algún modo.

La flor nacional de España es el clavel.