Obchdoné podmienky


Nakupovanie tovaru na tejto internetovej stránke môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Spotrebiteľ, zákazník, odoberateľ, objednávateľ, kupujúci ste vy.

Predajca, dodávaateľ, prevádzkovateľ stránky je IALF, o. z., IČO: 42334829, doručovacia adresa IALF, Poštový priečinok E50, 949 01 Nitra, Slovakia, e-mailový kontakt jazykove(zavináč)gmail.com alebo ialf(at)ialf.org.


I. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy


1) Ako spotrebiteľ si objednávate tovar z našej ponuky prostredníctvom elektronickej objednávky.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

2) Pri prvej objednávke je potrebné kompletne uviesť všetky požadované údaje vo formulári. Po odoslaní objednávky ste automaticky zaregistrovaní a pri ďalších objednávkach sa Vám zadané údaje vyplnia automaticky.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3) Záväzná kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru vzniká v momente odoslania objednávky.

Objednávku je potrebné uhradiť vopred do piatich dní na základe zálohovej faktúry, ktorá Vám bude doručená elektronicky e-mailom po prijatí Vašej objednávky.


II. Kúpna cena a úhrada objednávky


1) Ako kupujúci ste povinný zaplatiť nám ako predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve.


2) Úhradu objednaného tovaru je možné vykonať:

  • bankovým prevodom (klasickým, cez Internet Banking)

Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na náš účet.

3) Vyhradzujeme si právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

4) Ceny uvedené na našich stránkach sú konečné. Celková cena objednávky je súčtom ceny tovaru + poštovné.


III. Spôsob dodania a dodacia doba


1) Tovar/služba je dodávaná prostredníctvom Slovenskej pošty, elektronicky e-mailom alebo osobne (semináre).

  • Poštovné v rámci Slovenska: 3,50 EUR
  • Pri tovare/službe dodávanej elektronickou formou alebo pri objednávkach seminárov nie sú účtované nijaké poplatky za doručenie.

2) Dodacia doba

  • Pri tovare/službe doručovanom elektronicky je dodacia doba do 2 dní odo dňa prijatia platby za objednaný tovar. S dodaním obrdžite aj elektronickú faktúru.
  • Pri tovare zasielanom poštou je tovar vyexpedovaný v termíne 1 - 14 dní odo dňa prijatia platby za objednaný tovar v závislosti od druhu tovaru.
  • SEMINÁRE sú dodávané osobne podľa termínu konania sa semináru. Doklad obdržíte v elektronickom potvrdení prijatia úhrady za objednávku miesta na seminári.

3) Pri preberaní zásielky odporúčame ju skontrolovať. V prípade, že zistíte, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, oznámte túto skutočnosť doručovateľovi a za jeho prítomnosti skontrolujte stav tovaru a v prípade zistenia poškodenia tovaru vyhotovte záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí doručovateľ. O uvedenej situácii nás ihneď informujte e-mailom.


IV. Storno objednávky


Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, budeme Vás bezodkladne kontaktovať e-mailom.

V prípade nekonania sa semináru (počet prihlásených pod stanovený minimálny limit) je suma za seminár vrátená do siedmych dní od oznámenia o nekonaní sa semináru.


V. Záverečné ustanovenia

1) Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

2) Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že prípadné spory budú prednostne riešiť vzájomnými rokovaniami.

3) Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

4) Odoslaním objednávky (prihlášky / registrácie) dávate zároveň súhlas so spracovaním poskytnutých údajov podľa zákona 122/2013 na interné účely predajcu / poskytovateľa, ktoré budú použité výhradne za účelom poskytnutia tovaru, služby.

5) Odoslaním objednávky prehlasujete, že ste sa pred jej odoslaním oboznámili s týmito Obchodnými a dodacími podmienkami, porozumeli ste im a súhlasíte s nimi v plnom rozsahu.