Definície pojmov

Len pre istotu a ujasnenie :) ...

súťažiaci - dieťa, tínedžer, žiak, študent, ktory na Kvete prednáša alebo vystupuje

účastník - všetci prítomní na súťaži, t. j. súťažiaci, pedagógovia, doprovod, hostia, členovia poroty

pripravujúci pedagóg - učiteľ, lektor jazyka, ktorý pripravuje súťažiaceho/cich na Kvet

zodpovedná osoba - zodpovednou osobou môže byť v jednej a tej istej osobe pripravujúci pedagóg, iný poverený pedagóg školy, sprevádzajúca dospelá osoba (rodič, rodinný príslušník, zamestnanec školy napr. vychovávateľ)

orientačný harmonogram - orientačné časové údaje k jednotlivým kolám, ktoré nie sú garantované na minútu, ale závisia od reálnej situácie na mieste konania, preto sa volajú orientačné :)

spoluorganizátor - človek alebo inštitúcia, ktorá sa aktívne podieľa na príprave a organizovaní projektu

ambasádor a spolupartner - človek alebo inštitúcia, ktorá je miestom konania, alebo miestom pre distribúciu tlačovín ku projektu, alebo miestom pre vyzdvihnutie neprevzatých diplomov z krajského finále, alebo sa čiastočne podieľa na koordinácii kôl projektu

hlavný partner - človek alebo subjekt, ktorý venoval vecné ceny do projektu v hodnote nad 450 EUR

darca cien - človek alebo subjekt, ktorý venoval vecné ceny v hodnote nižšej ako 450 EUR

partneri-poroty - individuálne osôbky alebo inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú projektu ako členovia a/lebo predsedovia porôt

koordinátor - človek, ktorý pomáha pri organizovaní projektu celkovo alebo čiastkovo (online koordinátor spracováva prihlášky, zoznamy, epozvánky a pod., koordinátor na mieste konania registruje, asistuje porote, dokuemntuje a pod.)

media partner - subjekt, ktorý uverejňuje články/oznamy  ku projektu