Pravidlá KVET KLASIK

OBSAH

I. Kategórie súťaže II. Propozície k súťažným príspevkom III. Štruktúra súťaže IV. Diplomy, certifikáty a výsledky V. Zodpovednosť VI. Prihlasovanie, vložné a inštrukcie

I. KATEGÓRIE SÚŤAŽE
 

VEKOVÉ KATEGÓRIE

I. MŠ a 1. stupeň ZŠ

II. 2. stupeň ZŠ alebo ekvivalent na 8-ročných školách

III. SŠ alebo ekvivalent na 8-ročných školách

JAZYKOVÉ KATEGÓRIE

AJ - angličtina; NJ - nemčina; RJ - ruština; ŠJ - španielčina; TJ - taliančina; FJ - francúzština; SLJ - slovenčina len VT (vlastná tvorba); SFF - Slovak for Foreigners; INSLOGERO - kontaktujte nás vopred pred zaslaním prihlášky

VETVY A TYPY TVORBY

a) POÉZIA & PRÓZA (skratka P-P)

 • Prevzatá tvorba (skratka PT)
 • Vlastná tvorba (skratka VT)

b) DRAMATIZÁCIA (skratka D)

 • Prevzatá tvorba (skratka PT)
 • Vlastná tvorba (skratka VT)
  Pri dráme diplomy obdržia aktívne hrajúci, jazyk používajúci súťažiaci. Komparz / hudobný doprovod / nemé postavy obdrží (e-)Diplom s uvedením funkcie (napr. hud. doprovod).

c) MONODRÁMA (skratka MD)

 • Prevzatá tvorba (skratka PT)
 • Vlastná tvorba (skratka VT)

d) STAND UP (skratka SUP)

Vlastná tvorba (skratka VT) - pri stand-up-e nie je PT.


BILINGVALIZMUS

Bilingvalizmus sa označuje skrátkou "+BIL"

Bilingválny je súťažiaci, ktorý:

 • navštevuje biligválny typ školy, resp. biligválnu sekciu školy v tom jazyku, v ktorom súťaží, čiže ak chodí do anglickej bilingválnej školy a súťaží v AJ, tak patrí do kategórie biligválny súťažiaci, ale ak chodí do anglcikej bilingválnej školy, ale súťaží v ruštine, tak nepatrí do kategórie bilingválny súťažiaci
 • rodič je rodený hovorca v jazyku, v ktorom súťažiaci ide súťažiť, to znamená, ak ide súťažiť v AJ a otec je talian, tak nepatrí do bilingválnej kategórie, ak je otec angličan, tak patrí do bilingválnej kategórie
   

OZNAČOVANIE FINÁLNEJ  KATEGÓRIE

veková kategória + jazyk + vetva a typ tvorby + biigvalizmus (ak je)

VZORY: I. AJ P-P PT; II. FJ MD VT; III. ŠPJ P-P VT BIL+; II. AJ MD VT; II. AJ SUP VT; II. AJ D PT


LIMITY

Z jednej školy je možné prihlásiť max. 3 súťažiacich (alebo 3 súbory) / finálna kategória, t. j. napríklad pre individuálne kategórie troch súťažiacich pre I. AJ P-P PT,  3 súťažiacich pre II. AJ SUP VT, 3 súťažiacich pre II. RJ P-P VT atď; alebo v dráme tri súbory pre III. NJ Dráma PT, 3 súbory pre II. ŠJ Dráma VT, atď.


II. PROPOZÍCIE K SÚŤAŽNÝM PRÍSPEVKOM


POÉZIA & PRÓZA

1) Trvanie samotného prednesu 2 - 6 min.

 • I. veková kategória: odporúčané 2 - 3 minúty
 • Ostatné vekové kategórie: odporúčané 2- 6 minút

2) Vlastná tvorba: autorom môže byť žiak alebo pripravujúci pedagóg

 • Pri I. vekovej kategórii sa predpokladá, že je autorom pedagóg; pri bilingv. kategórii aj žiak.
 • Pri II. vekovej kategórii sa predpokladá, že vlastná tvorba je výsledkom spolupráce žiaka a pedagóga.
 • Pri III. vekovej kategórii sa predpokladá, že autorom je výhradne žiak.


MONODRÁMA

1) Trvanie scénky 3 - 10 minút.

2) Vlastná tvorba:

I. veková kat. - autorom môže byť žiak alebo pripravujúci pedagóg

II. veková kat.: autorom môže byť žiak v spolupráci s pedagógom

III. veková kat.: autorom môže byť žiak a pedagóg v pozícii konzultanta


STAND UP VT

1) Trvanie stand-up-u 3 - 10 minút.

2) Vlastná tvorba:

II. veková kat.: autorom môže byť žiak v spolupráci s pedagógom

III. veková kat.: autorom môže byť žiak a pedagóg v pozícii konzultanta


DRÁMA

1) Trvanie scénky 5 - 20 minút.

2) Vlastná tvorba:

I. veková kat. - autorom môže byť žiak alebo pripravujúci pedagóg

II. veková kat.: autorom môže byť žiak v spolupráci s pedagógom

III. veková kat.: autorom môže byť žiak a pedagóg v pozícii konzultanta


Herec z drámy sa môže zúčastniť aj v indivindi vetve (P-P / MD / SUP).
 

S rovnakým súťažným príspevkom sa súťažiaci v danom školskom roku zúčastňuje výhradne súťaže Jazykový kvet, ak toto pravidlo nedodrží, bude diskvalifikovaný aj so spätnou platnosťou. Pravidlo nezahŕňa nesúťažné vystúpenia.

Ak sa súťažiaci zúčastňuje Kvetu opakovane, nemôže súťažiť s rovnakým príspevkom ako na predošlých ročníkoch, bude diskvalifikovaný. 


III. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE


Jazykový kvet je postupová súťaž.


PRÍPRAVNÝ SEMINÁR PRE PEDAGÓGOV 

Pre ročník 2024 sa organizuje seminár v Nitre. Info tu.

Seminár je povinný, ak prihlasujete žiakov/študentov na súťaž po prvýkrát, alebo ak ste neabsolvovali seminár alebo webinár v jeseni 2017 - 2022.

Je povinný jednorazovo s platnosťou pre ďalšie ročníky a jeho absolvovanie je podmienkou prihlásenia na súťaž.


SEMIFINÁLE - DIŠTANČNÉ
 

Realizuje sa v marci formou neverejných online videonahrávok súťažných príspevkov na úrovni krajov.
Presný termín sa uvádza na ročníkovej stránke. 

Poroty určujú súťažiacich postupujúcich na prezenčné krajské finále, neudeľujú sa miesta.


KRAJSKÉ FINÁLE - PREZENČNÉ/ALT. B ONLINE

Pri prezenčnej forme sa realizuje v apríl v jednotlivých krajoch, je verejné, určujú sa miesta 1. - 4., pričom súťažiaci na 1. mieste postupujú na celoslovenské finále (SR finále).
 

SR FINÁLE - PREZENČNÉ/ALT. B ONLINE

Realizuje sa koncom mája / v júni. Miesto a forma podľa oznamu na ročníkovej stránke.
Pri prezenčnej aj online forme majú súťažiaci možnosť pozrieť si príspevky ostatných spolusúťažiacich. Inštrukcie dostávajú na otvorení podujatia alebo v infomaili.
Na SR finále sa určujú miesta 1. - 4..
 

Ak by došlo k neočakávanej situácii, môže byť prezenčná forma zmenená na alternatívu B - viď nižšieprosíme preto, aby ste pri prihlasovaní sa na súťaž brali do úvahy aj prípadnú možnú zmenu. Informácie o priebehu súťaže uverejňujeme na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".


Alternatíva B:

Súťaž sa bude realizovať celá online.

Semifinále sa zrealizuje online zaslaním nahrávok na úrovni krajov, pričom poroty určia postupujúcich.

Krajské finále sa zrealizuje online na základe zaslaných nahrávok a výzvy, pričom poroty udelia súťažiacim, ktorí postúpili miesta 1. - 4.. 

Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvých miestach budú pozvaní na SR finále, na ktoré bude potrebné zaslať novú nahrávku súťažného príspevku.


IV. DIPLOMY, CERTIFIKÁTY A VÝSLEDKY


1) eCeritifkáty o účasti získavajú súťažiaci, ktorí sa zúčastnili semifinálového kola a zvolili si to v prihláške na súťaž.

eCertifikát o účasti pre žiaka

Certifikáty sú v elektronickej forme na vytlačenie a vypísanie a po účasti na kole sa zasielajú obratom pripravujúcim pedagógom na základe krátkej online žiadosti.

Hodnota jedného eCertifikátu o účasti je 35 EUR.

eCertifikát o účasti pre pedagóga je v elektronickej forme na vytlačenie a zasielajú sa pripravujúcim pedagógom na základe krátkej žiadosti po účasti ich žiakov na minimálne prvom stupni súťaže (semifinálové kolo).

Hodnota jedného e-certifikátu je 45 EUR. Pripravujúci pedagógovia ho neuhrádzajú.

2) (e-)Diplomy získavajú súťažiaci, ktorí sa zúčastnia krajského finálového kola a SR finále.
 
Pri online forme kola sa posielajú e-diplomy a to v termíne do 30 dní odo dňa ukončenia súťaže.

Pri prezenčnej forme sú tlačené diplomy a súťažiaci si ich preberajú priamo na kole, alebo môžu prevzatím poveriť inú osobu a to tak, že to daný súťažiaci uvedie písomne do evidenčného hárku koordinátorovi súťaže (uvedie meno a kategóriu toho, kto za neho diplom prevezme).

Duplikát diplomu je mpžné zaslať vo forme e-verzie diplomu (e-diplom) na základe oficiálnej žiadosti za poplatok - žiadosť o zaslanie tu.

Hodnota jedného (e-)diplomu na krajskom finále je 55 EUR - súťažiaci ho neuhrádzajú.

Hodnota jedného diplomu na SR finále je 75 EUR - súťažiaci ho neuhrádzajú.

3) Ceny/odmeny nie sú povinné a nie sú vymáhateľné. Ak sú, tak prioritne na celoslovenskom finále.

4) VÝSLEDKY sa uverejňujú na stránke do 7 - 14 (siedmych až štrnástich) pracovných dní od posledného dňa kola.

Pri prezenčnej forme sa vyhlasujú priamo na mieste konania po vzhliadnutí všetkých súťažných príspevkov a po zasadnutí a rozhodnutí poroty.

Výsledky na Kvete nie sú vopred pripravené, určujú sa až priamo v deň konania sa jednotlivých kôl súťaže. Žiadame preto súťažiacich o uvedomelú trpezlivosť a pochopenie, že rozhodovanie poroty je dôsledné a tak ako ani príprava súťažiacich netrvala 5 minút, netrvá toľko ani rozhodnutie poroty a vypísanie diplomov.

Krajské a celoslovenské finálové kolá sú štrukturované ako jazykovo-umelecký program, kedy si súťažiaci môžu pozrieť aj iné prednesy a vystúpenia - samozrejme, ak súťaž neberú len ako naháňačku, ale zúčastňujú sa jej pre vlastný záujem o jazyky a umenie. Program finálového dňa si môžu súťažiaci vopred naplánovať.

Výsledky prezenčných kôl sa uverejňujú na stránke súťaže do 7 - 14 pracovných dní od konania sa posledného súťažného dňa daného kola. Oznam o uverejnení výsledkov sa uvádza na ročníkovej stránke v bloku "PRIEBEH". Nezasielajú sa v individuálnych e-mailoch.

5) Informácie o konkrétnych súťažiacich deťoch sa poskytujú výlučne zaevidpvanému prihlasujúcemu pedagógpvi alebo rodičovi, ak dieťa prihlasuje rodič. 

6) Záležitosti, otázky ku online kolám je potrebné riešiť do max. troch dní po kole a pri prezenčnom kole na mieste v deň konania.
 

V. ZODPOVEDNOSŤ


1) Zodpovednosť za náklady za účasť na súťaži znáša vysielajúca organizácia (škola, združenia rodičov, rodič, súťažiaci si môže zabezpečiť sponzora, ktorému v prípade potreby účasť súťažiaceho na súťaži potvrdíme).

2) Za správanie, konanie, vystupovanie voči iným súťažiacim a osobám zúčastneným na súťaži a za osobné veci na súťaži je zodpovedný samotný súťažiaci a jeho sprevádzajúca dospelá osoba. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadne straty, škody, poškodenia a iné situácie spôsobené súťažiacim. Prípadné poistenie je plne v kompetencii účastníkov.

V prípade nevhodného konania a správania môže byť súťažiaci zo súťaže vylúčený natrvalo.

Zodpovednosť zahŕňa všetko správanie a konanie súťažiacich na mieste konania, rovnako ako aj pedagógom / sprevádzajúcou dospelou osobou a/lebo tímom spôsobené škody.

Pripravujúci pedagóg / pedagóg poverený administratívnymi záležitosťami ku súťaži / rodič / plnoletý súťažiaci je plne zodpovedný za riadenie sa inštrukciami zasielanými ku súťaži, oznamami, ktoré sa uverejňujú na ročníkovej stránke v časti "Priebeh" a dodržiavanie termínov. 

3) Na prezenčných kolách organizátor neposkytuje reštauračné, stravovacie a pitné služby.  
 

VI. PRIHLASOVANIE, VLOŽNÉ A INŠTRUKCIE


1) Prihlásenie sa na súťaž je dobrovoľné. Postup, termíny prihlasovania a vložné je uverejnené na stránke Prihlasovanie
V prihláške sa uvádza finálna kategória/kategórie a počet súťažiacich, ktorí sa danej kategórie súťaže zúčastnia.

Menoslov, údaje o súťažiacich a súťažných príspevkoch sa posielajú podľa inštrukcií v epozvánke na prvé kolo (semifinále).

2) Inštrukcie pre jednotlivé kolá súťaže sú priebežne uverejňované pred a po príslušnom kole súťaže na ročníkovej stránke v  časti "PRIEBEH" a v e-pozvánkach na jednotlivé kolá súťaže.

3) Záver: Záležitosti neobsiahnuté v týchto Pravidlách budú riešené individuálne.
Organizátor má výhradné právo na akékoľvek prípadné zmeny bez uvedenia dôvodu.

TIP
Spravte si z mobilu sluhu = využite jeho funkciu Kalendár / Reminder a nastavte si v ňom pripomienku týždeň pred a deň pred uzávierkami (Termíny uvádzame na ročníkovej stránke).