❈ Pravidlá KVET KLASIK 2022 ❈

OBSAH

I. Kategórie súťaže II. Propozície k súťažným príspevkom III. Štruktúra súťaže IV. Diplomy, certifikáty a výsledky V. Zodpovednosť VI. Prihlasovanie, vložné a inštrukcie

I. KATEGÓRIE SÚŤAŽE

VEKOVÉ KATEGÓRIE

I. MŠ a 1. stupeň ZŠ

II. 2. stupeň ZŠ alebo ekvivalent na 8-ročných školách

III. SŠ alebo ekvivalent na 8-ročných školách

JAZYKOVÉ KATEGÓRIE

AJ - angličtina; NJ - nemčina; RJ - ruština; ŠJ - španielčina; TJ - taliančina; FJ - francúzština; SFF - Slovak for Foreigners; INSLOGERO - iné slovanské, germánske a románske jazyky

VETVY A TYPY TVORBY

a) POÉZIA & PRÓZA (skratka P-P)

 • Prevzatá tvorba (skratka PT)
 • Vlastná tvorba (skratka VT)

b) DRAMATIZÁCIA (skratka D)

 • Prevzatá tvorba (skratka PT)
 • Vlastná tvorba (skratka VT)
 • Veľké skupinové drámy nie je pre ročník 2022 vyhlásená zo všeobecných príčin, vyhlásené sú mini drámy s 2-5 hercami

b - 1) MONODRÁMA (skratka MD)

 • Prevzatá tvorba (skratka PT)
 • Vlastná tvorba (skratka VT)

b - 2) STAND UP (skratka SUP)

Vlastná tvorba (skratka VT) - pri stand-up-e nie je PT.

c) ŤUKNI (skratka ŤUK) - poviedková vetva info tu

d) TRANZISTOR - rozhlasové hry, info tu

 e) LUPIENOK - veršovaný herbár, info tu

BILINGVALIZMUS

Bilingvalizmus sa označuje skrátkou "BIL+"

Bilingválny je súťažiaci, ktorý:

 • navštevuje biligválny typ školy, resp. biligválnu sekciu školy v tom jazyku, v ktorom súťaží, čiže ak chodí do anglickej bilingválnej školy a súťaží v AJ, tak patrí do kategórie biligválny súťažiaci, ale ak chodí do anglcikej bilingválnej školy, ale súťaží v ruštine, tak nepatrí do kategórie bilingválny súťažiaci
 • rodič je rodený hovorca v jazyku, v ktorom súťažiaci ide súťažiť, to znamená, ak ide súťažiť v AJ a otec je talian, tak nepatrí do bilingválnej kategórie, ak je otec angličan, tak patrí do bilingválnej kategórie
 • v jazykovej kategórii ruský jazyk sa do bilingválnej kategórie zaraďuje všetci súťažiaci, korí pochádzajú alebo ktorých rodičia pochádzajú s krajín bývalého ZSSR, v prípade, že sa súťažiaci prihlási do nesprávnej kategórie a bilingvalizmus "zatají", porota ho na kole zo súťaže vylúči.

OZNAČOVANIE KATEGÓRIÍ 

veková kategória + jazyk + vetva a typ tvorby + biigvalizmus (ak je)

VZOR: I. AJ P-P PT; II. FJ MD VT; III. ŠPJ P-P VT BIL+; II. AJ MD VT; III. ŠJ ŤUK VT; II. SLJ ŤUK VT; II. AJ SUP VT

LIMITY

Z jednej školy je možné prihlásiť max. 3 súťažiacich / finálna kategória, t. j. napríklad pre individuálne kategórie (I. AJ P-P PT,  II. AJ SUP VT, II. RJ P-P VT; alebo v dráme III. NJ Dráma PT, II. ŠJ Dráma VT, atď.


II. PROPOZÍCIE K SÚŤAŽNÝM PRÍSPEVKOM

POÉZIA & PRÓZA

1) Trvanie samotného prednesu 2 - 6 min.

 • I. veková kategória: odporúčané 2 - 3 minúty
 • Ostatné vekové kategórie: odporúčané 2- 6 minút

2) Vlastná tvorba: autorom môže byť žiak alebo pripravujúci pedagóg

 • Pri I. vekovej kategórii sa predpokladá, že je autorom pedagóg; pri bilingv. kategórii aj žiak.
 • Pri II. vekovej kategórii sa predpokladá, že vlastná tvorba je výsledkom spolupráce žiaka a pedagóga.
 • Pri III. vekovej kategórii sa predpokladá, že autorom je výhradne žiak.

MONODRÁMA

1) Trvanie scénky 5 - 10 minút.

2) Vlastná tvorba:

I. veková kat. - autorom môže byť žiak alebo pripravujúci pedagóg

II. veková kat.: autorom môže byť žiak v spolupráci s pedagógom

III. veková kat.: autorom môže byť žiak a pedagóg v pozícii konzultanta

STAND UP VT

1) Trvanie stand-up-u 5 - 10 minút.

2) Vlastná tvorba:

II. veková kat.: autorom môže byť žiak v spolupráci s pedagógom

III. veková kat.: autorom môže byť žiak a pedagóg v pozícii konzultanta

MINI DRÁMA

Počet hercov: 2 - 5

1) Trvanie scénky 5 - 20 minút.

2) Vlastná tvorba:

I. veková kat. - autorom môže byť žiak alebo pripravujúci pedagóg

II. veková kat.: autorom môže byť žiak v spolupráci s pedagógom

III. veková kat.: autorom môže byť žiak a pedagóg v pozícii konzultanta


Herec z mini drámy sa môže zúčastniť aj v indivindi vetve (P-P / MD / SUP).


Ak sa súťažiaci zúčastňuje Kvetu opakovane, nemôže súťažiť s rovnakým príspevkom ako na predošlých ročníkoch, bude diskvalifikovaný.

S rovnakým súťažným príspevkom sa súťažiaci v danom školskom roku zúčastňuje výhradne súťaže Jazykový kvet, ak toto pravidlo nedodrží, bude diskvalifikovaný aj so spätnou platnosťou. Pravidlo nezahŕňa nesúťažné vystúpenia.

Ak sa súťažiaci zúčastňuje Kvetu opakovane, nemôže súťažiť s rovnakým príspevkom ako na predošlých ročníkoch, bude diskvalifikovaný. 

III. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE

Jazykový kvet je postupová súťaž.

PRÍPRAVNÝ SEMINÁR / WEBINÁR

Pre ročník 2022 sa organizuje webinár.

Seminár je povinný, ak sa prihlasujete na súťaž po prvýkrát, alebo ak ste neabsolvovali seminár alebo webinár v jeseni 2017, 2018, 2019, 2020.

Je povinný jednorazovo s platnosťou pre ďalšie ročníky a jeho absolvovanie je podmienkou prihlásenia sa na súťaž.

SEMIFINÁLE - DIŠTANČNÉ 

Realizuje sa v marci formou online súťažných príspevkov na úrovni krajov.

Poroty určujú súťažiacich postupujúcich na prezenčné krajské finále, neudeľujú sa miesta.

KRAJSKÉ FINÁLE - PREZENČNÉ

Realizuje sa v apríl v jednotlivých krajoch, určujú sa miesta 1.-3., pričom súťažiaci na 1. mieste postupujú na SR finále a ostatní súťažiaci mimo 1. - 3. miesta získavajú 4. miesto.

SR FINÁLE - PREZENČNÉ

Realizuj sa koncom mája/začiatkom júna, miesto podľa oznamu na ročníkovej stránke, určujú sa miesta 1.-3. a ostatní účastníci získavajú 4. miesto.

Ak by došlo k neočakávanej všeobecnej situácii, môže byť táto forma zmenená na alternatívu B - viď nižšieprosíme preto, aby ste pri prihlasovaní sa na súťaž brali do úvahy aj prípadnú možnú zmenu. Informácie o priebehu súťaže uverejňujeme na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".


Alternatíva B:

Súťaž sa bude realizovať celá online.

Semifinále sa zrealizuje online zaslaním nahrávok na úrovni krajov, pričom poroty určia postupujúcich.

Krajské finále sa zrealizuje online na základe zaslaných nahrávok, pričom poroty udelia súťažiacim, ktorí postúpili miesta. 

Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvých miestach budú pozvaní na SR finále, na ktoré bude potrebné zaslať novú nahrávku súťažného príspevku.


IV. DIPLOMY, CERTIFIKÁTY A VÝSLEDKY


1) eCeritifkáty o účasti získavajú všetci súťažiaci, ktorí sa zúčastnia semifinálového kola. 

Certifikáty sú v elektronickej forme a po účasti na kole sa zasielajú obratom pripravujúcim pedagógom na základe krátkej online žiadosti.

Hodnota jedného eCertifikátu o účasti je 25 EUR - súťažiaci ho neuhrádzajú.

2) eCertifikáty o účasti pre pedagógov sú v elektronickej forme a zasielajú sa pripravujúcim pedagógom na základe krátkej žiadosti po účasti ich žiakov na minimálne prvom stupni súťaže (semifinálové kolo.

Hodnota jedného e-certifikátu je 35 EUR. Pripravujúci pedagógovia ho neuhrádzajú.

3) e-Diplomy získavajú všetci súťažiaci, ktorí sa zúčastnia krajského finálového kola a SR finále.

Hodnota jedného diplomu na krajskom finále je 45 EUR - súťažiaci ho neuhrádzajú.

Hodnota jedného diplomu na SR finále je 65 EUR - súťažiaci ho neuhrádzajú.

Pri prezenčnej forme si diplomy preberajú súťažiaci priamo na kole, alebo môžu prevzatím poveriť inú osobu a to tak, že to daný súťažiaci uvedie písomne do evidenčného hárku koordinátorovi súťaže (uvedie meno a kategóriu toho, kto za neho diplom prevezme).

Neprevzaté diplomy zo SR finále je možné zaslať na základe oficiálnej žiadosti zaslanej do 15. júla za poplatok - žiadosť o zaslanie tu.

Ceny/odmeny nie sú povinné a nie sú vymáhateľné. Ak sú, tak prioritne na celoslovenskom finále a od ročníka 2021 ide o elektronické ceny a darčekové poukazy na nákup.

VÝSLEDKY sa vyhlasujú priamo na mieste konania po vzhliadnutí všetkých súťažných príspevkov a po zasadnutí a rozhodnutí poroty.

Výsledky na Kvete nie sú vopred pripravené, určujú sa až priamo v deň konania sa jednotlivých kôl súťaže. Žiadame preto súťažiacich o uvedomelú trpezlivosť a pochopenie, že rozhodovanie poroty je dôsledné a tak ako ani príprava súťažiacich netrvala 5 minút, netrvá toľko ani rozhodnutie poroty a vypísanie diplomov.

Krajské a celoslovenské finálové kolá sú štrukturované ako jazykovo-umelecký program, kedy si súťažiaci môžu pozrieť aj iné prednesy a vystúpenia - samozrejme, ak súťaž neberú len ako naháňačku, ale zúčastňujú sa jej pre vlastný záujem o jazyky a umenie. Program finálového dňa si môžu súťažiaci vopred naplánovať.

Výsledky sa uverejňujú na stránke aktuálneho ročníka súťaže do 7 - 14 pracovných dní od konania sa posledného súťažného dňa daného kola. Oznam o uverejnení výsledkov sa uvádza na ročníkovej stránke v bloku "PRIEBEH SÚŤAŽE". Nezasielajú sa v individuálnych e-mailoch.


V. ZODPOVEDNOSŤ

1) Zodpovednosť za náklady za účasť na súťaži znáša vysielajúca organizácia (škola, združenia rodičov, rodič, súťažiaci si môže zabezpečiť sponzora, ktorému v prípade potreby účasť súťažiaceho na súťaži potvrdíme).

2) Za správanie, konanie, vystupovanie voči iným súťažiacim a osobám zúčastneným na súťaži a za osobné veci na súťaži je zodpovedný samotný súťažiaci a jeho sprevádzajúca dospelá osoba. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadne straty, škody, poškodenia a iné situácie spôsobené súťažiacim. Prípadné poistenie je plne v kompetencii účastníkov.

V prípade nevhodného konania a správania môže byť súťažiaci zo súťaže vylúčený natrvalo.

Zodpovednosť zahŕňa všetko správanie a konanie súťažiacich na mieste konania, rovnako ako aj pedagógom / sprevádzajúcou dospelou osobou a/lebo tímom spôsobené škody.

Pripravujúci pedagóg / pedagóg poverený administratívnymi záležitosťami ku súťaži / rodič / plnoletý súťažiaci je plne zodpovedný za riadenie sa inštrukciami zasielanými ku súťaži, oznamami, ktoré sa uverejňujú na ročníkovej stránke v časti "Priebeh" a dodržiavanie termínov.   


VI. PRIHLASOVANIE, VLOŽNÉ A INŠTRUKCIE

1) Prihlasovanie je dobrovoľné. Postup, termín prihlasovania a vložné je uverejnené na stránke Prihlasovanie. Postup prihlasovania je zmenený.

2) Inštrukcie pre jednotlivé kolá súťaže sú priebežne uverejňované pred a po príslušnom kole súťaže na ročníkovej stránke v  časti "PRIEBEH" a v e-pozvánkach na jednotlivé kolá súťaže.

Inštrukcie pre zaslanie príspevkov VT nájdete tu.