Pravidlá Kvet  - verzia Movie


PLATNÉ PRE ROČNÍK: 2019 


Prihlásením sa na súťaž potvrdzujete, že ste si dôkladne prečítali tieto pravidlá, plne im rozumiete a súhlasíte s nimi.

OBSAH

I. Kategórie súťaže, limity * II. Propozície k súť. príspevkom * III. Štruktúra súťaže * IV. Diplomy, ceny, výsledky * V. Zodpovednosť * VI. Prihlasovanie, vložné, pokyny 

I. KATEGÓRIE SÚŤAŽE


KATEGÓRIE VYHLÁSENÉ PRE KVET 2019

Skratky: P-P = poézia & próza; D = dráma; MD = monodráma; PT = prevzatá tvorba; VT = vlastná tvorba; znamienko + = bilingválna kat.; NANA = naše nárečie


I.  MŠ a 1. srupeň ZŠ

 • Vetva Poézia & próza

I. AJ P-P PT; I. AJ P-P PT+

I. NJ P-P PT; I. RJ P-P PT

I. ŠJ P-P PT; I. FJ P-P PT; I. TJ P-P PT

I. SFF P-P PT; I. INSLOGERO UJ P-P PT(+)

I. INGLOGERO SRB P-P PT(+)

 • Vetva Dráma

I. AJ D PT;  I. AJ D VT; I. NJ D PT

I. RJ D PT; I. ŠJ D PT; I. FJ D PT

I. INSLOGERO NANA D; I. INSLOGERO NANA MD


II.  2. stupeň ZŠ al. príslušné ročníky 8roč. škôl

 • Vetva Poézia & próza

II. AJ P-P PT; II. AJ P-P PT+; II. AJ P-P VT; II. AJ P-P VT+

II. NJ P-P PT; II. NJ P-P PT+

II. RJ P-P PT; II. RJ P-P PT+; II. RJ P-P VT; II. RJ P-P VT+

II. ŠJ P-P PT; II. ŠJ P-P VT

II. FJ P-P PT; II. TJ P-P PT

II. SFF P-P PT; II. INSLOGERO UJ P-P PT(+)

II. INGLOGERO SRB P-P PT(+)

 • Vetva Dráma a Monodráma

II. AJ D PT; II. AJ D VT; II. AJ MD PT; II. AJ MD VT 

II. NJ D PT; II. NJ D VT; II. NJ MD PT

II. RJ D PT;  II. RJ D VT; II. RJ MD PT

II. ŠJ D PT; II. ŠJ MD PT

II. FJ D PT; II. FJ MD PT

II. TJ MD PT

II. INSLOGERO NANA D; II. INSLOGERO NANA MD


III.  SŠ al. príslušné ročníky 8roč. škôl

 • Vetva Poézia & próza

III. AJ P-P PT; III. AJ P-P PT+; III. AJ P-P VT; III. AJ P-P VT+

III. NJ P-P PT; III. NJ P-P PT+;  III. NJ P-P VT; III. NJ P-P VT+

III. RJ P-P PT; III. RJ P-P PT+; III. RJ P-P VT; III. RJ P-P VT+

III. ŠJ P-P PT; III. ŠJ P-P VT; III. ŠJ P-P VT+

III. FJ P-P PT; III. FJ P-P VT

III. TJ P-P PT; III. TJ P-P VT

III. SFF P-P PT; III. INSLOGERO UJ P-P PT

III. INGLOGERO SRB P-P PT

 • Vetva Dráma a Monodráma

III. AJ D PT; III. AJ D VT; III. AJ D VT+

III. AJ MD PT; III. AJ MD VT; III. AJ MD VT+

III. NJ D PT; III. NJ D VT; III. NJ D VT+

 III. NJ MD PT; III. NJ MD VT; III. NJ MD VT+

III. RJ D PT; III. RJ D VT; III. RJ MD PT; III. RJ MD VT+

III. ŠJ D PT; III. ŠJ MD PT; III. ŠJ MD VT+

III. FJ D PT; III. FJ MD PT; III. FJ MD VT+

III. TJ D PT; III. TJ MD PT; III. TJ MD VT+

III. INSLOGERO NANA D; INSLOGERO NANA MD


Bilingválny je súťažiaci, ktorý:

 • navštevuje biligválny typ školy, resp. biligválnu sekciu školy v tom jazyku, v ktorom súťaží, čiže ak chodí do anglickej bilingválnej školy a súťaží v AJ, tak patrí do kategórie biligválny súťažiaci označovanej "+"; ak chodí do anglcikej bilingválnej školy, ale súťaží v ruštine, tak nepatrí do kategórie bilingválny súťažiaci
 • rodič je rodený hovorca v jazyku, v ktorom súťažiaci ide súťažiť, to znamená, ak ide súťažiť v AJ a otec je talian, tak nepatrí do bilingválnej kategórie, ak je otec angličan, tak patrí do bilingválnej kategórie
 • v jazykovej kategórii Ruský jazyk sa do bilingválnej kategórie zaraďuje súťažiaci vtedy, ak v jeho krajine/krajine rodiča (patriacej kedysi do ZSSR) je ruský jazyk úradným jazykom (napr. Bielorusko)

OZNAČOVANIE KATEGÓRIÍ V PRIHLÁŠKE

veková kategória + jazyk + vetva a typ tvorby + biigvalizmus (ak je)

VZOR: I. AJ P-P PT; II. FJ D VT; III. ŠPJ P.P VT+

LIMITY

 • Do Postupového kola je možné prijať celkovo max. 100 súťažiacich pre jeden kraj. Divadelný súbor sa považuje za jedného súťažiaceho.
 • Z jednej školy je možné prihlásiť max. 3 súťažiacich / finálna kategória, napr. 3 súťažiaci pre II. AJ P-P PT, 3 súťažiaci pre II. FJ P-P PT a pod..

II. PROPOZÍCIE K SÚŤAŽNÝM PRÍSPEVKOM


POÉZIA & PRÓZA

1) Trvanie samotného prednesu 2 - 5 min.

I. veková kategória: odporúčané 2 - 3 minúty

Ostatné vekové kategórie: odporúčané 2- 5 minút

2) Vlastná tvorba: autorom môže byť žiak alebo pedagóg

 • Pri II. vekovej kategórii sa predpokladá, že vlastná tvorba je výsledkom spolupráce žiaka a pedagóga.
 • Pri III. vekovej kategórii sa predpokladá, že autorom je výhradne žiak.

DRAMATIZÁCIA

1) Trvanie scénok: 5 - 15 minút; pri monodráme 5 - 10 minút

2) Vlastná tvorba:

 • I. veková kat. - autorom môže byť žiak/žiaci alebo pedagóg
 • II. veková kat.: autorom môže byť žiak/žiaci v spolupráci s pedagógom
 • III. veková kat.: autorom môže byť žiak / žiaci a pedagóg v pozícii konzultanta

S rovnakým súťažným príspevkom sa súťažiaci v danom školskom roku zúčastňuje výhradne Jazykového kvetu.


III. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE


Jazykový kvet verzia Movie je postupová súťaž.


PRÍPRAVNÝ SEMINÁR

Inštruktážny seminár pre učiteľov pripravujúcich súťažiacich na súťaž je povinný (jednorazovo s platnosťou pre ďalšie ročníky) pre prvýkrát sa prihlasujúcich a tých, ktorí ho neabsolvovali v jeseni 2017.

Pre tých, ktorí seminár absolvovali v jeseni 2017 je účasť na seminári dobrovoľná.

Seminár sa koná v jeseni príslušného škol. roku, pričom termíny a prihlíáška naň sa uverejňuje na stránke od júna


POSTUPOVÉ KOLO - MOVIE FORMA

Postupové kolo prebieha video formou = súťažiaci svoje vystúpenie nahrajú vo forme videa, ktoré spracujú ako film = dajú do nahrávky úvodné a záverečné titulky, nič náročné :). 

Základné inštrukcie k formátu videa nájdete nižšie v bode VI..

Termín pre zaslanie nahrávok je zvyčajne vo februári - uverejňuje sa na ročníkovej stránke.

Nahrávky alias Movies sa nikde neuverejňujú. Sú poskytované výlučne porotám za účelom hodnotenia a realizácie Postupového kola projektu v súlade s ochranou údajov a záznamov.

Hodnotenie súťažných príspevkov = movies porotami prebieha v marci. Poroty udeľujú postup na krajské kolo-galaprogram.

Výsledky s postupujúcimi súťažiacimi sa uverejňujú do 31. marca na ročníkovej stránke.

Postupujúci súťažiaci v jednotlivých kategóriách obdržia e-pozvánky na krajské kolo-galaprogram.


KRAJSKÉ KOLO-GALAPROGRAM - PREZENČNÉ

Krajské kolo-galaprogram je vyhlásené na ročníkovej stránke.

Krajský koordinačný tím v spolupráci s krajskými porotami majú poverenie a právo zrealizovať krajské kolo-galaprogram, na ktorom priamo pred porotou vystúpia súťažiaci, ktorí postúpili v Postupovom kole. Porota im môže udeliť 1. až 4. miesto. Prvé miesto postupuje na celoslovenské finále a zároveň je galaprogram poňatý ako kultúrne podujatie pre rodiny a krajanov.

Galaprogram je verejne prístupný.

Termín pre zrealizovanie galaprogramu je prvá polovica apríla. 

Presné termíny sa uverejňujú na ročníkovej stránke v sekcii "Termíny".


SR FINÁLE - PREZENČNÉ

Koná sa v máji / júni.

Presný termín a miesto sa uverejňuje na ročníkovej stránke.

Poroty udeľujú 1.-3. miesta a ostatní účastníci získavajú 4. miesto.

Na jednotlivých kolách nemusia byť udelené všetky miesta. Môžu byť udelené dve rovnaké miesta s výnimkou prvého miesta. 

Prvé miesto môže byť udelené len jedno.


IV. DIPLOMY, CERTIFIKÁTY, CENY A VÝSLEDKY


1) eCeritifikáty o účasti získavajú všetci súťažiaci účastníci Postupového kola okrem postupujúcich na krajské finále-galaprogram a pripravujúci pedagógovia, ktorí sa zúčastnia Postupového kola.


Certifikáty sú v elektronickej forme a zasielajú sa na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške na súťaž.

Oznam o rozoslaní eCertifikátov sa uverejňuje na ročníkovej stránke v časti "Priebeh". Certifikáty môžu byť rozposielané počas súťaže a po nej,  najneskôr však do 15. júla.

Hodnota jedného Certifikátu o účasti je 20 EUR (súťažiaci ho neuhrádzajú).

2) Diplomy získavajú súťažiaci, ktorí sa na krajskom finále umiestnia na 1. až 4. mieste

Súťažiaci, ktorí postúpili na krajské kolo-galaprogram obdržia diplom v tlačenej forme.

Hodnota jedného eDiplomu resp. diplomu je 30 EUR (súťažiaci ho neuhrádzajú).

3) Diplomy získavajú všetci súťažiaci, ktorí sa zúčastnia celoslovenského finále.

Hodnota jedného diplomu je 55 EUR (súťažiaci ho neuhrádzajú).

V pripade, že súťažiaci nemá záujem o jazykovo-umelecký deň a záujem počkať na výsledky a prevziať si diplom, je možné prevzatím poveriť inú osobu a to tak, že to daný súťažiaci uvedie písomne do evidenčného hárku koordinátorovi súťaže (uvedie meno a kategóriu toho, kto za neho diplom prevezme).

Zaslanie neprevzatého diplomu je možné na základe krátkej žiadosti, ktorá sa uvetejňuje na podstránke pre celoslovenské finále príslušného ročníka súťaže. Zaslanie je možné max. do 15. júla. 

4) Ceny nie sú povinné a nie sú vymáhateľné právnou cestou.

Jazykový kvet je určený pre tých záujemcov, ktorí sa ho chcú zúčastniť preto, lebo ich jazyky bavia, majú radi jazyky a umenie, chcú na sebe pracovať a to je ich motivácia pre účasť.

Kvet nie je pre tých, ktorí sa zapájajú do projektov kvôli cenám a majú ako motiváciu "idem súťažiť, lebo niečo vyhrám". Na výhry sú zamerané spotrebiteľské súťaže.

Pre venovanie cien sa každoročne oslovuje množstvo spoločností a ich množstvo a typ závisí od ochoty a možností daných spoločností.

Množstvo a hodnota práce s oslovovaním a spracovaním komunikácií a cien je 3000 EUR.

V prípade, że sú pre kolo nejakê ceny a nedôjde k ich prevzatiu priamo na kole, tieto je možné zaslať spolu s neprevzatým diplomom takisto však najneskôr do 15. júla. 

Po danom termíne budú všetky neprevzaté ceny použité pre naasledujúci ročník a/lebo iné projekty (EDL Slovakia Language Chain, Slovíčka v malíčku...).

5) Výsledky jednotlivých kôl sa neoznamujú individuálnymi e-mailami. 

Výsledky krajských finále a celoslovenského finále sa vyhlasujú priamo na mieste konania po vzhliadnutí všetkých súťažných príspevkov a po zasadnutí a rozhodnutí poroty.

Výsledky na Kvete nie sú vopred pripravené, určujú sa až priamo počas konania sa jednotlivých kôl súťaže. Žiadame preto súťažiacich o uvedomelú trpezlivosť a pochopenie, že rozhodovanie poroty je dôsledné a tak ako ani príprava súťažiacih netrvala 5 minút, netrvá toľko ani rozhodnutie poroty a vypísanie diplomov.

Krajské kolo-galaprogram a celoslovenské finálové kolo sú štrukturované ako jazykovo-umelecký program, kedy si súťažiaci môžu pozrieť aj iné prednesy a vystúpenia - samozrejme, ak súťaž neberú len ako nahánačku, ale zúčastňujú sa jej pre vlastný záujem o jazyky a umenie. Program finálového dňa si môžu súťažiaci vopred naplánovať.

Výsledky sa uverejňujú na stránke aktuálneho ročníka súťaže do 7 - 14 pracovných dní odo dňa konania sa príslušného kola. Oznam o uverejnení výsledkov sa uvádza na ročníkovej stránke v bloku "PRIEBEH SÚŤAŽE".


V. ZODPOVEDNOSŤ


1) Zodpovednosť za náklady za účasť na súťaži znáša vysielajúca organizácia (škola, združenia rodičov, rodič, súťažiaci si môže zabezpečiť sponzora, ktorému v prípade potreby účasť súťažiaceho na súťaži potvrdíme).

2) Za správanie, konanie, vystupovanie voči iným súťažiacim a osobám zúčastneným na súťaži a za osobné veci na súťaži je zodpovedný samotný súťažiaci a jeho sprevádzajúca dospelá osoba. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadne straty, škody, poškodenia a iné situácie spôsobené súťažiacim. Prípadné poistenie je plne v kompetencii účastníkov.

V prípade nevhodného konania a správania môže byť súťažiaci zo súťaže výlúčený natrvalo.

Zodpovednosť zahŕňa všetko správanie a konanie súťažiacih na mieste konania, rovnako ako aj pedagógom / sprevádzajúcou dospelou osobou a/lebo tímom spôsobené škody.

3) Povinnou zložkou ku vložnému na súťaž je vklad do Rezervného fondu (RF). Bez úhrady RF nebude súťažiaci na súťaž prijatý.

Výška vkladu do Rezervného fondu sa uvádza nižšie v časti "Vložné ..." a môže byť pre jednotlivé ročníky súťaže menená a aktualizovaná.

 • a) V prípade vzniku nejakej škody na mieste konania voči poskytovateľovi priestorov alebo organizátorovi a nenájdenia priamo osoby, ktorá ju vykonala, sa použijú prostriedky z tohto Rezervného fondu a pre ďalší ročník musia opäť všetci súťažiaci uhradiť povinný vklad do tohto fondu. Ak by škoda prekročila sumu v Rezervnom fonde, sú všetci súťažiaci a ich vysielajúce organizácie povinné túto škodu uhradiť formou rozpočítania sumy na všetky zúčastnené školy a v prípade individuálnej účasti na rodičov súťažiaceho.
 • b) V prípade zodpovedného správania a uvedomelosti, bez spôsobenia škôd, školy majú vytvorený tkzv. kredit v Rezervnom fonde a na ďalší ročník vklad neuhrádzajú. Uhrádzajú ho len novoprihlasované školy, resp. novoprihlasovaný vyšší počet súťažiacich. Konkrétny príklad: Škola prihlási 2 súťažiacich a za každého uhradí vklad do Rezervného fondu, nedôjde ku žiadnym škodám, škole teda zostáva vo fonde kredit pre 2 súťažiacich. V ďalšom ročníku prihlási škola 3 súťažiacich, čiže doplatí do fondu len vklad za rozdiel v počte súťažiacich = za 1 súťažiaceho.

VI. VLOŽNÉ, PRIHLASOVANIE A POKYNY


Informácia: Suma základných nákladov (bez priestorov, cien...) na jedného účastníka vo verzii Kvet Movie je 50,86€ (verzia Klasik 109,60). 

Súťažiaci uhrádzajú len vložné uvedené nižšie v bode 1) a RF. Neporiadníci aj iné poplatky.


1) Vložné na súťaž k úhrade a iné poplatky


VLOŽNÉ

a) First Minute prihlásenie do konca júla

Vetva P-P a Monodráma

 • IALF členovia: 2,50€ / súťažiaci v P-P a MD + 1€ za 1 (slovom jedného) súťažiaceho do Rezervného fondu (RF), ak si škola neuhradila RF v predošlom ročníku 2018 alebo sa prihlasuje na súťaž po prvý raz - o RF viď vyššie bod V. 3)
 • ostatní, nečlenovia: 3,50€ / súťažiaci v P-P a MD + 1€ za 1 (slovom jedného) súťažiaceho do Rezervného fondu (RF), ak si škola neuhradila RF v predošlom ročníku 2018 alebo sa prihlasuje na súťaž po prvý raz - o RF viď vyššie bod V. 3)

Vetva Dráma

 • IALF členovia: 5€ / súbor do 15 hercov + 3€ za 1 (slovom jeden)  súbor do 15 hercov  do Rezervného fondu (RF), ak si škola neuhradila RF v predošlom ročníku 2018 alebo sa na súťaž prihlasuje po prvý raz - o RF viď vyššie bod V. 3)
 • ostatní, nečlenovia: 6€ / súbor do 15 hercov + 3€ za 1 (slovom jeden) súbor do 15 hercov do Rezervného fondu (RF), ak si škola neuhradila RF v predošlom ročníku 2018 alebo sa na súťaž prihlasuje po prvý raz - o RF viď vyššie bod V. 3)

b) Regular prihlásenie od 1. augusta do uzávierky 25. novembra

Vetva P-P a Monodráma

 • IALF členovia: 3€ / súťažiaci v P-P a MD + 1€ za 1 (slovom jedného) súťažiaceho do Rezervného fondu (RF), ak si škola neuhradila RF v predošlom ročníku 2018 alebo sa prihlasuje na súťaž po prvý raz,  vklad je povinný - o RF viď vyššie bod V. 3)
 • ostatní, nečlenovia: 4€ / súťažiaci v P-P a MD + 1€ za 1 (slovom jedného) súťažiaceho do Rezervného fondu (RF), ak si škola neuhradila RF v predošlom ročníku 2018 alebo sa na súťaž prihlasuje po prvý raz, vklad je povinnný  - o RF viď vyššie bod V. 3)

Vetva Dráma

 • IALF členovia: 6€ / súbor do 15 hercov + 3€ za 1 (slovom jeden) / súbor do 15 hercov do Rezervného fondu (RF), ak si škola neuhradila RF v predošlom ročníku 2018 alebo sa prihlasuje na súťaž po prvý raz, vklad je povinný - o RF viď vyššie bod V. 3)
 • ostatní, nečlenovia: 7€ / súbor do 15 hercov + 3€ za 1 (slovom jeden) súbor do 15 hercov do Rezervného fondu (RF), ak si škola neuhradila RF v predošlom ročníku 2018 alebo sa prihlasuje na súťaž po prvý raz, vklad je povinný - o RF viď vyššie bod V. 3)


INÉ POPLATKY


 • duplicitne zaslané vložné a jeho vrátenie: 2€
 • oneskorené potvrdenie účasti na SR finále:

* do 3 dní po termíne uzávierky: 5€

* 4 dni po termíne uzávierky až 5 dní pred termínom kola: 15€

* 4 až 0 dní pred termínom kola: súťaźiaceho uź z technicko-organizačných dôvodov nie je možné zaradiť za žiadny poplatok, ani keby sa na kolo dostavil

 • zaslanie neprevzatého diplomu alebo duplikátu diplomu: info tu


2) Prihlasovanie


Postup prihlasovania a vypĺňanie prihlášky sa o. i. preberá na seminári k súťaži a je uverejnený výhradne na tejto stránke v sekcii "PRIHLASOVANIE".


3) Pokyny 


Pokyny pre jednotlivé kolá súťaže sú priebežne uverejňované pred a po príslušnom kole súťaže na ročníkovej stránke v bloku "PRIEBEH SÚŤAŽE" a v e-pozvánkach na jednotlivé kolá súťaže. 

Inštrukcie k formátu a zaslaniu nahrávok pre Postupové kolo

 1. Súťažné vystúpenie nahrajte ako video. Skontrolujte si jeho zvuk a obraz, aby boli čisté.
 2. Video nahrajte na youtube. Nastavte viditeľnosť pre tých, ktorí majú link. Nahrávka musí zostať takto prístupná do 15. júna pre prípad kontroly celoštátnou odbornou komisiou. Po 15. júni  môžete nahrávku nastaviť ako súkromnú alebo zmazať.
 3. Nahrávku nazvite v tvare: názov kategórie - priezvisko a meno súťažiaceho alebo názov scénky. VZOR: II. AJ P-P PT Tvorivy Adam; III. RJ D VT Utro
 4. Na začiatok nahrávky vložte titulky v tvare: meno súťažiaceho / názov scénky + škola + kategória, VZOR: La reina de nieve ZŠ Kreatívna, Mesto II. ŠJ D PT. 
 5. Na koniec nahrávky uveďte slovo"Koniec - jazyková mutácia slova koniec" + dátum výroby, VZOR: Koniec - End 10. 2. 2019
S úvodom aj záverom Vášho filmu sa môžete aj pohrať a použiť grafiku, efekty, atď. - to už sú čerešničky nad rámec základných predpísaných inštrukcií.


6.   Svoj movie pošlite ako youtube link do Postupového kola v príslušnom termine, ktorý je uverejnený na ročníkovej stránke.

Link pošlite JEDNÝM e-mailom naraz na príslušnú krajskú adresu + jazykove @ gmail.com. 

Ako predmet mailu uveďte: skratka kraja PK KVET 2019, VZOR: KE PK KVET 2019; TT PK KVET 2019 ...

Inak zaslané nahrávky, s iným predmetom mailu nebudú spracované, neprídu do hlavnej pošty.

Prijatie nahrávky = linku je potvrdzované spätným mailom.

Organizátor má výhradné právo na akékoľvek zmeny a to bez udania dôvodu.

Odoslaním prihlášky prihlasujúci a prihlasovaný potvrdzujú plný súhlas s týmito pravidlami.

INFORMÁCIE

Pre tých, ktorí to ešte nezachytili, hoci sa to omieľa na inštruktážnych seminároch a na otvorení kôl:

 • "dve strany sponzorov" - tí pozornejší si všímli, že na oboch stránkach sú rovnaké logá aj textové názvy (na úvodnej sa uverejňovali do konca júna, na ročníkovej zostávajú)
 • je tam uvedené "ambasádori" = miesta, kde je možné prevziať si neprevzaté diplomy a tlačoviny z krajského kola; "spoluorganizátori a partneri" = pomoc s priestormi, vybavením, účasť v porotách, spolukoordinácia kôl; "darcovia cien" = subjekty, ktoré venovali vecné ceny, od ročníka 2019 sa uverejňujú až po fyzickom dodaní cien
 • slovo "záštita" znamená duševnú podporu myšlienky a poslania projektu, nie financovanie projektu


 • termíny, uzávierky je možné uložiť si do telefónu ako pripomienku, príp. priamo súťažiacich poveriť sledovaním oznamov k súťaži v časti "Priebeh" na ročníkovej stránke