Pravidlá KVET 2021

OBSAH 

I. Kategórie súťaže II. Propozície k súťažným príspevkom III. Štruktúra súťaže IV. Diplomy, certifikáty a výsledky V. Zodpovednosť VI. Prihlasovanie, vložné a inštrukcie 

I. KATEGÓRIE SÚŤAŽE

VEKOVÉ KATEGÓRIE

I. MŠ a 1. stupeň ZŠ

II. 2. stupeň ZŠ alebo ekvivalent na 8-ročných školách

III. SŠ alebo ekvivalent na 8-ročných školách

JAZYKOVÉ KATEGÓRIE

AJ - angličtina; NJ - nemčina; RJ - ruština; ŠPJ - španielčina; TJ - taliančina; FJ - francúzština; SFF - Slovak for Foreigners; INSLOGERO - iné slovanské, germánske a románske jazyky

Pri ŤUKNI sú súťažnými jazykmi angličtina, slovenčina, ruština, španielčina, nemčina, francúzština a taliančina.

VETVY A TYPY TVORBY

a) POÉZIA & PRÓZA (skratka P-P)

 • Prevzatá tvorba (skratka PT)
 • Vlastná tvorba (skratka VT)

b) DRAMATIZÁCIA (skratka D)

 • kategória pre veľké skupinové drámy nie je pre ročník 2021 vyhlásená zo všeobecných príčin, vyhlásené sú mini drámy s 2-5 hercami

b - 1) MONODRÁMA (skratka MD)

 • Prevzatá tvorba (skratka PT)
 • Vlastná tvorba (skratka VT)

b - 2) STAND UP (skratka SUP)

Vlastná tvorba (skratka VT) - pri stand-up-e nie je PT.

c) ŤUKNI (skratka ŤUK) - poviedková korešpondenčná vetva

 • Vlastná tvorba (skratka VT)


BILINGVALIZMUS

Bilingvalizmus sa označuje skrátkou "BIL+"

Bilingválny je súťažiaci, ktorý:

 • navštevuje biligválny typ školy, resp. biligválnu sekciu školy v tom jazyku, v ktorom súťaží, čiže ak chodí do anglickej bilingválnej školy a súťaží v AJ, tak patrí do kategórie biligválny súťažiaci, ale ak chodí do anglcikej bilingválnej školy, ale súťaží v ruštine, tak nepatrí do kategórie bilingválny súťažiaci
 • rodič je rodený hovorca v jazyku, v ktorom súťažiaci ide súťažiť, to znamená, ak ide súťažiť v AJ a otec je talian, tak nepatrí do bilingválnej kategórie, ak je otec angličan, tak patrí do bilingválnej kategórie
 • v jazykovej kategórii ruský jazyk sa do bilingválnej kategórie zaraďuje všetci súťažiaci, korí pochádzajú alebo ktorých rodičia pochádzajú s krajín bývalého ZSSR, v prípade, že sa súťažiaci prihlási do nesprávnej kategórie a bilingvalizmus "zatají", porota ho na kole zo súťaže vylúči.

OZNAČOVANIE KATEGÓRIÍ V PRIHLÁŠKE

veková kategória + jazyk + vetva a typ tvorby + biigvalizmus (ak je)

VZOR: I. AJ P-P PT; II. FJ MD VT; III. ŠPJ P-P VT BIL+; II. AJ MD VT; III. ŠJ ŤUK VT; II. SLJ ŤUK VT; II. AJ SUP VT

Súťažiaci prihlásení do nesprávnej kategórie budú zo súťaže vylúčení.LIMITY

Z jednej školy je možné prihlásiť max. 3 súťažiacich / finálna kategória, finálna kategória je tá, ktorú uvádzate na prihláške, napr. 3 súťažiaci pre II. AJ P-P PT, 3 súťažiaci pre II. FJ P-P PT a pod..

Pri poviedkovej vetve ŤUKNI je možné prijať max. 30 súťažiacich / jazyk / kraj.

II. PROPOZÍCIE K SÚŤAŽNÝM PRÍSPEVKOM

POÉZIA & PRÓZA

1) Trvanie samotného prednesu 2 - 6 min.

 • I. veková kategória: odporúčané 2 - 3 minúty
 • Ostatné vekové kategórie: odporúčané 2- 6 minút 

Nie je možné zúčastniť sa s dielami, ktoré sú stanovené pre prevzatú tvorbu na Kráľovskom kvete.

2) Vlastná tvorba: autorom môže byť žiak alebo pripravujúci pedagóg

 • Pri I. vekovej kategórii sa predpokladá, že je autorom pedagóg; pri bilingv. kategórii aj žiak.
 • Pri II. vekovej kategórii sa predpokladá, že vlastná tvorba je výsledkom spolupráce žiaka a pedagóga.
 • Pri III. vekovej kategórii sa predpokladá, že autorom je výhradne žiak.

MONODRÁMA

1) Trvanie scénky 5 - 10 minút.

2) Vlastná tvorba:

I. veková kat. - autorom môže byť žiak alebo pripravujúci pedagóg

II. veková kat.: autorom môže byť žiak v spolupráci s pedagógom

III. veková kat.: autorom môže byť žiak a pedagóg v pozícii konzultanta

STAND UP VT

1) Trvanie stand-up-u 5 - 10 minút.

2) Vlastná tvorba:

II. veková kat.: autorom môže byť žiak v spolupráci s pedagógom

III. veková kat.: autorom môže byť žiak a pedagóg v pozícii konzultanta

ŤUKNI

 • Rozsah poviedky na ľubovoľnú tému max. 5 NS (normostrán = 1800 znakov).
 • Inštrukcie ku zaslaniu poviedky nájdete tu.


S rovnakým súťažným príspevkom sa súťažiaci v danom školskom roku zúčastňuje výhradne súťaže Jazykový kvet, ak toto pravidlo nedodrží, bude diskvalifikovaný aj so spätnou platnosťou. Pravidlo nezahŕňa nesúťažné vystúpenia.

Ak sa súťažiaci zúčastňuje Kvetu opakovane, nemôže súťažiť s rovnakým príspevkom ako na predošlých ročníkoch, bude diskvalifikovaný. 


III. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE

Jazykový kvet je postupová súťaž.

PRÍPRAVNÝ WEBINÁR

Pre ročník 2021 sa organizujú 2 webináre a to webinár KVET 2021 a webinár ŤUKNI.

Webinár je povinný, ak sa pprihlasujete na súťaž po prvýkrát, alebo ak ste neabsolvovali seminár alebo webinár v jeseni 2017, 2018, 2019. 

Je povinný jednorazovo s platnosťou pre ďalšie ročníky a jeho absolvovanie je podmienkou prihlásenia sa na súťaž.

Viac o webinároch tu


SEMIFINÁLE - PREZENČNÉ: marec, jednotlivé kraje, určujú sa postupujúci súťažiaci na krajské finále, neudeľujú sa miesta

KRAJSKÉ FINÁLE - PREZENČNÉ: apríl, jednotlivé kraje, určujú sa miesta 1.-3., pričom súťažiaci na 1. mieste postupujú na SR finále a ostatní súťažiaci mimo 1. - 3. miesta získavajú 4. miesto

SR FINÁLE - PREZENČNÉ: máj/jún, miesto podľa oznamu na ročníkovej stránke, určujú sa miesta 1.-3. a ostatní účastníci získavajú 4. miesto

Ak by došlo k neočakávanej všeobecnej situácii, môže byť prezenčná forma kôl zmenená na online formu, prosíme preto, aby ste pri prihlasovaní sa na súťaž brali do úvahy aj prípadnú možnú zmenu. Informácie o priebehu súťaže uverejňujeme na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".


KATEGÓRIA INSLOGERO

Pri jazykovej kategórii INSLOGERO sa realizuje súťaž v dvoch kolách.

Prvým kolom je Výberové postupové kolo, ktoré prebieha online formou zaslania nahrávok prednesov/MD/SUP. Inštrukcie pre zaslanie nahrávok nájdete tu.

Vo Výberovom postupovom kole poroty určia súťažiacich postupujúcich na celoslovenké finále , ktorého sa už súťažiaci zúčastňujú prezenčne.


POVIEDKOVÁ VETVA ŤUKNI

ŤUKNI má postupový charakter. 

Predstupňom sú nepovinné školské kolá. Školské kolo si môžete zaevidovať tu.

Prvým stupňom sú krajské Postupové kolá, na ktorých poroty udeľujú miesta 1. až 4., pričom súťažiaci na 1. miestach postupujú na celoslovenské finále.

Na celoslovenskom finále sa udeľujú miesta 1 - 4..

Na jednotlivých kolách nemusia byť udelené všetky miesta. Môžu byť udelené dve rovnaké miesta s výnimkou prvého miesta. Prvé miesto môže byť na krajských kolách udelené len jedno a na SR finále môžu byť udelené viaceré prvé miesta len s dostatočným odôvodnením poroty, ktoré osobne ústne prednesie predsedníčke celoštátnej komisie pred vyhlásením výsledkov a po jej súhlase.

IV. DIPLOMY, CERTIFIKÁTY A VÝSLEDKY


1) eCeritifkáty o účasti získavajú pripravujúci pedagógovia-členovia pre svojich súťažiacich, ktorí sa zúčastnia semifinálového kola / Výberového kola v INSLOGERO / Krajského kola v ŤUKNI. 

Certifikáty sú v elektronickej forme a po účasti na kole sa zasielajú obratom pripravujúcim pedagógom na základe krátkej online žiadosti, ktorú nájdu členovia v členskej sekcii. Rozosielanie prebieha od ukončenia kola až do 15. júla.

Hodnota jedného eCertifikátu o účasti je 25 EUR - súťažiaci ho neuhrádzajú.

2) eCertifikáty o účasti pre pedagógov sú v elektronickej forme a zasielajú sa pripravujúcim pedagógom na základe krátkej žiadosti v členskej sekcii po účasti ich žiakov na minimálne prvom stupni súťaže (semifinálové kolo / Výberové kolo v INSLOGERO / Krajské kolo v ŤUKNI). Rozosielanie prebieha do 15. júla.

Hodnota jedného e-certifikátu je 35 EUR. Pripravujúci pedagógovia ho neuhrádzajú.

3) Diplomy získavajú všetci súťažiaci, ktorí sa zúčastnia krajského finálového kola a SR finále / SR finále v INSLOGERO / Celoslovenského finále v ŤUKNI.

Hodnota jedného diplomu na krajskom finále je 45 EUR - súťažiaci ho neuhrádzajú.

Hodnota jedného diplomu na SR finále je 65 EUR - súťažiaci ho neuhrádzajú.

Pri prezenčnej forme si diplomy preberajú súťažiaci priamo na kole, alebo môžu prevzatím poveriť inú osobu a to tak, že to daný súťažiaci uvedie písomne do evidenčného hárku koordinátorovi súťaže (uvedie meno a kategóriu toho, kto za neho diplom prevezme).

Ceny sa nezasielajú. Je potrebné prevziať si ich priamo na kole. Ceny nie sú povinné a nie sú vymáhateľné právnou cestou. Ak sú, tak na celoslovenskom finále a od ročníka 2021 ide o elektronické ceny a darčekové poukazy na nákup.

Neprevzaté diplomy zo SR finále je možné zaslať na základe oficiálnej žiadosti zaslanej do 15. júla za poplatok - žiadosť o zaslanie tu.

VÝSLEDKY sa vyhlasujú priamo na mieste konania po vzhliadnutí všetkých súťažných príspevkov a po zasadnutí a rozhodnutí poroty.

Výsledky na Kvete nie sú vopred pripravené, určujú sa až priamo v deň konania sa jednotlivých kôl súťaže. Žiadame preto súťažiacich o uvedomelú trpezlivosť a pochopenie, že rozhodovanie poroty je dôsledné a tak ako ani príprava súťažiacih netrvala 5 minút, netrvá toľko ani rozhodnutie poroty a vypísanie diplomov.

Krajské a celoslovenské finálové kolá sú štrukturované ako jazykovo-umelecký program, kedy si súťažiaci môžu pozrieť aj iné prednesy a vystúpenia - samozrejme, ak súťaž neberú len ako nahánačku, ale zúčastňujú sa jej pre vlastný záujem o jazyky a umenie. Program finálového dňa si môžu súťažiaci vopred naplánovať.

Výsledky sa uverejňujú na stránke aktuálneho ročníka súťaže do 7 - 14 pracovných dní od konania sa posledného súťažného dňa daného kola. Oznam o uverejnení výsledkov sa uvádza na ročníkovej stránke v bloku "PRIEBEH SÚŤAŽE". Nezasielajú sa v osobitných e-mailoch.

V. ZODPOVEDNOSŤ

1) Zodpovednosť za náklady za účasť na súťaži znáša vysielajúca organizácia (škola, združenia rodičov, rodič, súťažiaci si môže zabezpečiť sponzora, ktorému v prípade potreby účasť súťažiaceho na súťaži potvrdíme).

2) Za správanie, konanie, vystupovanie voči iným súťažiacim a osobám zúčastneným na súťaži a za osobné veci na súťaži je zodpovedný samotný súťažiaci a jeho sprevádzajúca dospelá osoba. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadne straty, škody, poškodenia a iné situácie spôsobené súťažiacim. Prípadné poistenie je plne v kompetencii účastníkov.

V prípade nevhodného konania a správania môže byť súťažiaci zo súťaže výlúčený natrvalo.

Zodpovednosť zahŕňa všetko správanie a konanie súťažiacih na mieste konania, rovnako ako aj pedagógom / sprevádzajúcou dospelou osobou a/lebo tímom spôsobené škody.


VI. PRIHLASOVANIE, VLOŽNÉ A INŠTRUKCIE


1) Prihlasovanie: postup prihlasovania a vypĺňanie prihlášky na súťaž sa preberá na webinári k súťaži a uvádza sa na stránke pre prihlasovanie.

2) Inštrukcie pre jednotlivé kolá súťaže sú priebežne uverejňované pred a po príslušnom kole súťaže na ročníkovej stránke v bloku "PRIEBEH SÚŤAŽE" a v e-pozvánkach na jednotlivé kolá súťaže.

Inštrukcie pre zaslanie príspevkov VT nájdete tu a pre ŤUKNI tu.

3) Vložné na súťaž

nezmenené

 • ČLEN: 4€ / 1 súťažiaci v P-P | MD | SUP | ŤUKNI
 • NEČLEN: 5€ / 1 súťažiaci v P-P | MD | SUP | ŤUKNI

Ak prihlasujete jedného a toho istého súťaźiaceho do viacerých kategórií, je vložné násobkom, napr. pri prihlásení do II. AJ P-P PT a zároveň II. ŤUK VT, t. j. 2 kategórie, je vložné 2x4€ členovia al. 2x5€ nečlenovia.

Minidrámy:

 • ČLEN: 6€ / jeden 2-5 členný súbor
 • NEČLEN: 8€ / jeden 2-5 členný súbor


V prípade neúčasti sa vložné nevracia. Náhradník je možný.


Ak ste pre uplynulý ročník 2020 mali prihlásené súbory v Dráme a "ostali ste odpísaní" (KE, ZA, BB) - vieme prečo..., kontaktujte nás na jazykove @ gmail.com pred prihlasovaním (= pred vyziadamím si dokladu s VS ku vložnému). Chceme Vás poprosiť, aby ste nás kontaktovali v predstihu, aby ste stihli termín uzávierky prihlášok, ktorý z technických dôvodov nie je možné predlžovať. 

Ďakujeme za pochopenie.

Postup prihlasovania