PRE NEČLENOV

VLOŽNÉ na ročník 2020

  • účasť vo vetve Poézia-Próza a/lebo Monodráma: 4 EUR / 1 súťažiaci
  • účasť vo vetve Dramatizácia: 7 EUR /  súbor do 15 členov; 14 EUR / 1 súbor s 15-30 členmi


Ak prihlasujte jedného a toho istého súťažiaceho vo vetve Poézia-Próza a/lebo Monodráma do dvoch rôznych finálnych kategórií, napr. do II. AJ P-P PT a zároveň do II. AJ P-P VT; alebo do III. AJ P-P VT a zároveň do III. ŠJ P-P PT a pod., uhrádzate za neho vložné za každú finálnu kategóriu, do ktorej ho prihlasujete. 


Vklad do RF - viď Pravidlá bod V.

  • ak sa na KVET prihlasujete po prvý raz uhrádzate do RF 1 EUR za jedného súťažiaceho vo vetve P-P a/lebo Monodráma a 3 EUR za jeden súbor vo vetve dráma
  • ak ste už na súťaži boli a máte uhradený kredit v RF, uhrádzate vklad do RF vtedy, ak máte pre ročník 2020 vyšší počet súťažiacich - uhrádzate len rozdiel; napr. máte v RF kredit za 3 súťažiacich v P-P, teraz prihlasujete 3 súťažiacich do P-P a 1 súbor do Drámy, čiže označíte uhrádzate len vklad do RF za súbor

Variabilný symbol (VS) z dokladu uveďte v prihláške do príslušného políčka.

Ak za školu prihlasujú súťažiacich viacerí učitelia nečlenovia, je možné vyžiadať si jeden spoločný doklad a VS z dokladu potom na prihláškach uvádzajú všetci učitelia z danej školy rovnaký.

Ako NEČLEN posielate prihlášku elektronicky a po potvrdení prijatia spätným e-mailom ju  1 x vytlačenú a opečiatkovanú a podpísanú vedením školy posielate poštou na adresu IALF, o. z., Pošt. priečinok E50, 949 01 Nitra, heslo "KVET 2020".


AKO VYPLNIŤ FORMULÁR NA VLOŽNÉ - bude uverejnený v novembri 2019

Do políčok Meno a Priezvisko uvádzate svoje meno a priezvisko, napr. Nataša Tvorivá.

Do políčka e-mail uvádzate svoj e-mail.

Ak má byť doklad na školu / združenie rodičov a pod., tak do políčka Firma uvádzate názov školy, do políčka Ulica, Mesto, PSČ uvádzateadresu školy, do políčok IČO a DIČ uvádzate údaje školy. Doklad tak bude s údajmi školy a Vaše meno na ňom nebude.

Ak chcete doklad na vaše meno, do políčok Firma, IČO a DIČ neuvádzate nič a do políčka Ulica, Mesto, PSČ napíšete svoju adresu.

Po odoslaní formuláru Vám príde spätný autoe-mail.