❈ ŤUKNI 2022 

I. KATEGÓRIE ŤUKNI > II. PROPOZÍCIE A TERMÍNY > III. ŠTRUKTÚRA A POSTUPOVÝ KĽÚČ > IV. CERTIFIKÁTY, DIPLOMY A ODMENY > V. PRIHLASOVANIE > VI. ZÁVER


Jazykový kvet - ŤUKNI je celoslovenská dištančná postupová súťaž v poviedkovej tvorbe pre deti a mládež.

I. KATEGÓRIE ŤUKNI

I. A: Vekové kategórie

 • I. zodpovedá 1. stupňu ZŠ
 • II. zodpovedá 2. stupňu ZŠ/príslušným ročníkom 8r. škôl
 • III. zodpovedá SŠ/príslušným ročníkom 8r škôl

I. B: Jazykové kategórie

 • slovenčina (SLJ)
 • angličtina (AJ)
 • ruština (RJ)
 • nemčina (NJ)
 • španielčina (ŠJ)
 • francúzština (FJ)

I. C: Bilingvalizmus (+BIL) -

Do bilingválnej kategórie patria súťažiaci, ktorí navštevujú bilingválnu školu, alebo bilingválnu sekciu školy v súťažnom jazyku, alebo majú rodiča rodeného hovorcu.  

I. D: Označovanie kategórií

Finálna kategória sa označuje spojením vekovej, jazykovej kategórie a prípadne bilingvalizmu.

VZOR: I. SLJ ŤUK; II. RJ ŤUK; III. AJ ŤUK +BIL; III. ŠJ ŤUK


II. PROPOZÍCIE A TERMÍNY 

1) Rozsah poviedky: min. 1 normostrana (1 NS), maximálne 5 normostrán (5 NS)

2) Téma: bez určenia témy, ľubovoľná

3) Limity:

 • z jednej a tej istej školy je možné prihlásiť max. 6 súťažiacich pre rovnaký jazyk (napr. 6 autorov pre angličtinu) 
 • jeden a ten istý súťažiaci môže súťažiť vo viacerých jazykoch avšak nie s rovnakou poviedkou, pre každý jazyk, v ktorom sa zúčastňuje je potrebné zapojiť sa s inou poviedkou

4) Termíny sú uverejnené na ročníkovej stránke v časti "Termíny".

Inštrukcie ku zaslaniu poviedkyuverejnené tu.


III.  ŠTRUKTÚRA A POSTUPOVÝ KĽÚČ

III. A KOLÁ SÚŤAŽE

1) Nepovinné školské kolá

V prípade vyššieho počtu záujemcov o zapojenie sa do súťaže si môžete na škole zrealizovať školské kolo. Víťaza / víťazov potom pošlete na Postupové kolo.

Realizáciu školského kola si môžete bezplatne zaevidovať tu.

2) Postupové kolo (PK)

Na Postupovom kole poroty vyberajú poviedky, ktoré postúpia na Finálové kolo (FK).

Z každého regiónu (Stred, Východ, Západ) môže postúpiť na Finálové kolo minimálne 0 poviedok a maximálne 3 poviedky / finálna kategória (napr. II. AJ  ´TUK; III. SLJ ŤUK).

3) Finálové kolo (FK)

Na Finálovom kole poroty udeľujú poviedkam miesta.

Udelené môžu byť miesta 1., 2., 3. a 4. Nemusia byť udelené všetky miesta, t. j. môže byť udelené napr. prvé miesto a dve tretie miesta.

Informácie a oznamy ku súťaži a kolám sa uverejňujú na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".

III. B POSTUPOVÝ KĽÚČ

Postupové kolo >>> Finálové kolo: 0 až 3 poviedky/finálna kategória/región

Po PK obdržia postupujúci autori pozvánku na FK. Porota si môže, ale nemusí, vyžiadať od autora dopracovanie poviedky formou tzv. Výzvy.


IV. CERTIFIKÁTY, DIPLOMY, ODMENY

1) Po zrealizovaní Postupového kola obdržia autori e-Certifikát o účasti. Rovnako obdrží e-Certifikát o účasti aj pripravujúci pedagóg.

Odmenou sú e-publikácie.

2) Po zrealizovaní Finálového kola obdržia autori e-Diplom a e-odmeny. 

Autori na prvom mieste obdržia vecnú cenu a ich poviedka bude publikovaná v e-booku Rastúce kvety (s platným ISBN, možné si uvádzať ako publikačnú činnosť).


V. PRIHLASOVANIE 

1) Záujemcovia sa prihlasujú prostredníctvom prihlasovacieho formuláru v období 15. júna až 19. októbra prostredníctvom školy - pripravujúceho pedagóga alebo cez rodiča. 

V prihlasovacom formulári sa uvádza počet autorov (poviedok) pre zvolenú finálnu kategóriu (napr. pre II. SLJ ŤUK; III. AJ ŤUK).

Na súťaž sa uhrádza vložné vo výške: 4 EUR členovia; 5 EUR nečlenovia.

Na vložné môžete použiť Tvorivé prasiatko.

Po prvýkrát sa prihlasujúci absolvujú webinár, ktorý je potrebné absolvovať jednorazovo. Po odoslaní prihlášky na ŤUKNI naň budete prihlásený automaticky. Webinár trvá cca 15-20 min. a bude otvorený od 22. 10  (príde vám avízo mailom). 


VI. ZÁVER

Odoslaním prihlášky na ŤUKNI prihlasujúci a prihlasovaní potvrdzujú, že si prečítali tieto Pravidlá, porozumeli im, súhlasia s nimi v plnom rozsahu a prihlasujú sa na súťaž dobrovoľne.

2) Prihlasovateľ a/lebo pripravujúci pedagóg je plne zodpovedný za prečítanie si inštrukcií 

v pozvánkach na kolá, dodržanie krokov a dodržanie časových termínov.

3) V prípade neúčasti sa vložné nevracia.

4) Prihlásením sa na súťaž prihlasujúci a prihlasovaný súhlasí s uverejnením celého mena, školy  a fotografií s cenou (v prípade umiestnenia na prvom mieste) na stránke www.jazykovykvet.sk a www.jazykovevzdelavanie.sk.

5) Organizátor má právo neprijať prihlášku bez uvedenia dôvodu. Organizátor má právo na akékoľvek zmeny a to bez uvedenia dôvodu.

INÉ 2022

📚 Výzva čítame

🍎 Slovíčka v malíčku


Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.