Pravidlá ŤUKNI 

I. KATEGÓRIE ŤUKNI > II. PROPOZÍCIE A TERMÍNY > III. ŠTRUKTÚRA A POSTUPOVÝ KĽÚČ > IV. CERTIFIKÁTY, DIPLOMY A ODMENY > V. PRIHLASOVANIE > VI. ZÁVER


Jazykový kvet - ŤUKNI je dištančná postupová súťaž v poviedkovej tvorbe v dvoch vetvách a to Konvalinka pre deti a mládež, ktorá má medzinárodný charakter a Orgován pre dospelých s celoslovenským charakterom.

I. KATEGÓRIE ŤUKNI

I. A: Vekové kategórie

 • I. zodpovedá 1. stupňu ZŠ
 • II. zodpovedá 2. stupňu ZŠ/príslušným ročníkom 8r. škôl
 • III. zodpovedá SŠ/príslušným ročníkom 8r škôl
 • DOSP = Dospelí


I. B: Jazykové kategórie

 • slovenčina (SLJ)
 • angličtina (AJ)
 • ruština (RJ)
 • nemčina (NJ)
 • španielčina (ŠJ)
 • francúzština (FJ)
 • taliančina (TJ)
 • jazyk v danej krajine

Otvorené jazykové kategótie sa uvádzajú pre každý ročník na ročníkovej stránke.
 

I. C: Bilingvalizmus (+BIL) -

Do bilingválnej kategórie patria súťažiaci, ktorí navštevujú bilingválnu školu, alebo bilingválnu sekciu školy v súťažnom jazyku, alebo majú rodiča rodeného hovorcu.  


I. D: Označovanie kategórií

Finálna kategória sa označuje spojením vekovej, jazykovej kategórie a prípadne bilingvalizmu.

VZOR: I. SLJ ŤUK; II. RJ ŤUK; III. AJ ŤUK +BIL; III. ŠJ ŤUK; DOSP SLJ ŤUK


II. PROPOZÍCIE A TERMÍNY 

1) Rozsah poviedky: min. 1 normostrana (1 NS = 1800 znakov), maximálne 5 normostrán (5 NS)

2) Téma: bez určenia témy, ľubovoľná

3) Limity:

 • z jednej a tej istej školy je možné prihlásiť NEČLENOVIA max. 3 súťažiacich celkovo a ČLENOVOA max. 3 súťažiacich pre rovnakú finálnu kategóriu (napr. 3 autorov pre II. AJ ŤUK; 3 autorov pre I. SLJ ŤUK ...)
 • jeden a ten istý súťažiaci môže súťažiť vo viacerých jazykoch avšak nie s rovnakou poviedkou, pre každý jazyk, v ktorom sa zúčastňuje je potrebné zapojiť sa s inou poviedkou
 • súťažná poviedka do ŤUKNI nemohla byť ešte nikde uverejnená, použitá

4) Termíny sú uverejnené na ročníkovej stránke v časti "Termíny".

Inštrukcie ku zaslaniu poviedkyuverejnené tu.


III.  ŠTRUKTÚRA A POSTUPOVÝ KĽÚČ

III. A KOLÁ SÚŤAŽE

ŤUKNI KONVALINKA 

1) Nepovinné školské kolá

V prípade vyššieho počtu záujemcov o zapojenie sa do súťaže si môžete na škole zrealizovať školské kolo. Víťaza / víťazov potom pošlete na Postupové kolo.

Realizáciu školského kola si môžete bezplatne zaevidovať tu.

2) Postupové kolo (PK)

Na Postupovom kole poroty vyberajú poviedky, ktoré postúpia na Finálové kolo (FK).

Z každého regiónu (Stred, Východ, Západ) môže postúpiť na Finálové kolo minimálne 0 poviedok a maximálne 3 poviedky / finálna kategória (napr. tri z II. AJ TUK; tri z III. SLJ ŤUK).

3) Finálové kolo (FK)

Na Finálovom kole poroty udeľujú poviedkam miesta.

Udelené môžu byť miesta 1., 2., 3. a 4. Nemusia byť udelené všetky miesta, t. j. môže byť udelené napr. prvé miesto a dve tretie miesta.
4) Medzinárodné kolo (MK) 

Na Medzinárodne kolo postupujú automaticky poviedky, ktoré sa umiestnili na FK v zapojenej krajine na 1. mieste.

MK sa realizuje v kategóriách, v ktorých boli udelené 1. miesta minimálne v dvovh zapojených krajinách.

Poroty na MK udeľujú poviedkam miesta. Udelené môžu byť miesta 1., 2., 3. a 4. Nemusia byť udelené všetky miesta, t. j. môže byť udelené napr. prvé miesto a dve tretie miesta.

Informácie a oznamy ku súťaži a kolám sa uverejňujú na ročníkovej stránke.
 

ŤUKNI ORGOVÁN

Vetva pre dospelých je jednokolová s určením víťaznej poviefky / jazyková kategória.
 

III. B POSTUPOVÝ KĽÚČ ~ KONVALINKA

Postupové kolo >>> Finálové kolo: 0 až 3 poviedky/finálna kategória/región

Po PK obdržia postupujúci autori pozvánku na FK. Porota si môže, ale nemusí, vyžiadať od autora dopracovanie poviedky formou tzv. Výzvy.
Na MK postupujú poviedky automaticky. 


IV. CERTIFIKÁTY, DIPLOMY, ODMENY

KONVALINKA

1) Po zrealizovaní Postupového kola obdržia autori e-Certifikát o účasti. Rovnako obdrží e-Certifikát o účasti aj pripravujúci pedagóg.

Odmenou sú e-publikácie.

2) Po zrealizovaní Finálového kola obdržia autori e-Diplom a e-odmeny. 

Autori na prvom mieste obdržia vecnú cenu a ich poviedka bude publikovaná v e-booku Rastúce kvety (s platným ISBN, možné si uvádzať ako publikačnú činnosť) a postupuje na medzinárodné kolo, ak sa v danej kategórii koná.

3) Po zrealizovaní Medzinárodneho kola obdržia autori e-Diplom a ?.

 

ORGOVÁN

Zapojení autori obdržia e-Certifikát o účasti. 
Víťazi obdržia (e-)diplom, vydanie poviedky v (e-)knižke - forma knižky bude určená podľa počtu víťazov a vecnú cenu (kniha, usb kľúč).
 

V. PRIHLASOVANIE 

1) Záujemcovia sa prihlasujú cez prihlasovací formulár v období od júna do 19. októbra (alebo do limitu pre jazyk).

V prihlasovacom formulári sa uvádza počet autorov (poviedok) pre zvolenú finálnu kategóriu (napr. 3x II. SLJ ŤUK; 5x III. AJ ŤUK; 1x DOSP SLJ ŤUK).

Na súťaž sa uhrádza nezmenené vložné vo výške 5 EUR.

Po prvýkrát prihlasujúcim pedagógom doporučujeme absolvovať miniwebinár ku ŤUKNI. Po odoslaní prihlášky na ŤUKNI naň budete prihlásený automaticky. Webinár trvá cca 15 min. a bude otvorený od 21. 10. (príde vám avízo e-mailom). 


VI. ZÁVER

Odoslaním prihlášky na ŤUKNI prihlasujúci a prihlasovaný/í potvrdzujú, že si prečítali tieto Pravidlá, porozumeli im, súhlasia s nimi v plnom rozsahu a prihlasujú sa na súťaž dobrovoľne.

2) Prihlasovateľ a/lebo pripravujúci pedagóg je plne zodpovedný za prečítanie si inštrukcií v pozvánkach na kolá, dodržanie krokov a dodržanie časových termínov.

3) V prípade neúčasti sa vložné nevracia.

4) Postup zaslania poviedky nájdete tu. 

5) Prihlásením sa na súťaž prihlasujúci a prihlasovaný/í súhlasí/ia s uverejnením celého mena, školy a fotografií s cenou (v prípade umiestnenia na prvom mieste na FK  MK) na stránke   www.jazykovevzdelavanie.sk.

5) Organizátor má právo neprijať prihlášku bez uvedenia dôvodu. Organizátor má právo na akékoľvek zmeny a to bez uvedenia dôvodu.

Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ