POSTUP ZASLANIA POVIEDOK ŤUKNI


Prijímanie poviedok do PK: 24  - 31. január príslušný rok vrátane


Inštrukcie ako zaslať poviedku do ŤUKNI


1) Poviedky je potrebné zaslať výlučne vo formáte WORD (koncovka .doc(x)) alebo PDF ako prílohu k e--mailu

  • Word / Pdf súbor nazvite v nasledovnom tvare: KATEGÓRIA MENO AUTORA POVIEDKY (súťažiaceho) NÁZOV POVIEDKY 

vzor: II SLJ TUK Adam Tvorivy Oblaky

III AJ TUK Laura Bystra My Hope

III FJ TUK +BIL Ema Mudra Peut être demain


2) Predpísané parametre poviedky


2. a) nad textom poviedky:

  • uvedená súťažná kategória (napr. II. SLJ ŤUK; III. AJ ŤUK +BIL)
  • uvedené meno autora (napr. Adam Tvorivý; Laura Bystrá)

  • uvedený názov príspevku (napr. Možno; My Hope)

VZOR:

II SLJ TUK Adam Tvorivy Oblaky 


2. b) typ písma: Times New Roman; veľkosť písma: 12 bodov; riadkovanie: 1,5 boda


2. c) rozsah poviedky: max. 5 NS (normostrana = 1800 znakov s medzarami)


Príspevky zaslané v inom formáte ako je vyššie uvedený, nebudú zaradené do hodnotenia.


3) Zaslanie poviedky


3. a) v predmete e-mailu uveďte: skratku kraja + TUKNI ROČNÍK (napr. 2022, 2024 ...)

Vzor: BA TUKNI 2022; BB TUKNI 2022; KE TUKNI 2022; NR TUKNI 2022; PO TUKNI 2022; TN TUKNI 2022; TT TUKNI 2022; ZA TUKNI 2022


3. b) v tele e-mailu uveďte: súťažnú kategóriu, meno autora poviedky, vek, názov poviedky, koľko rokov sa autor poviedky učí daný jazyk a koľko hodín týždenne, meno pedagóga a názov školy  TIP: skopírujte si vzor zo stránky do mailu a prepíšte ho s uvedením vašich údajov.

Vzor: 

II. SLJ ŤUK

Adam Tvorivý, 12r.

Oblaky 

6 rokov - 3 hod./ týž.

Mgr. Nataša Motivujúca, Kreatívna, Mesto


Poviedku(y) odošlite jedným rovnakým mailom na 2 adresy: 

jazykove1 (zavináč) gmail.com 

tukni @ jazykovevzdelavanie.sk


Poviedku môže poslať aj súťažiaci, v tom prípade je potrebné ku adresátom pridať aj e-mailovú adresu pedagóga / rodiča, ktorý súťažiaceho prihlásil.   


Prijatie poviedky zaslanej v predpísanom tvare a formáte je potvrdzované spätným e-mailom v priebehu do cca 5 - 7 pracovných dní.


ĎALŠÍ KROK

Poviedky budú hodnotiť poroty a určia tie, ktoré postúpia na celoslovenské Finálové kolo (FK / SR finále). Na FK poroty udelia poviedkam miesta 1. až 4..  

Výsledky Postupového kola (PK) budú uverejnené na ročníkovej stránke v oznamoch v časti Priebeh.

Všetci súťažiaci Postupového kola získavajú e-Certifikíát a e-publikáciu.

1. 2.: Prijímanie poviedok je ukončené. Všelijaké zaujímavé názvy...- sme zvedaví. Sme na rade :). Ideme na čítanie.
Prosím nerušiť!

V školskom roku 2021/22 sa budú konať nasledujúce vetvy Jazykového kvetu: