Organizačný poriadok

Organizačný poriadok celoštátnej postupovej jazykovo-umeleckej súťaže s medzinárodnou účasťou

JAZYKOVÝ KVET

LANGUAGE FLOWER * FLOR DE IDIOMAS * SPRACHBLUME

FLEUR DES LANGUES * FLORE DI LINGUA * ЯЗЫКОВOЙ ЦВЕТOK


Organizačný poriadok bol vypracovaný v súlade so smernicou č. 6/2013, ktorou sa mení smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení

OP súťaže je registrovaný pod číslom 2013-25/32742:59-925


OBSAH ORGANIZAČNÉHO PORIADKU SÚŤAŽE "JAZYKOVÝ KVET"

I. Charakteristika súťaže

II. Poslanie súťaže

III. Štruktúra súťaže, počet kôl, kategórie a postupový kľúč

III. A ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE 

1. Spôsob prihlasovania

2. Stupne súťaže

3. Termín konania súťaže

III. B KATEGÓRIE A PODKATEGÓRIE SÚŤAŽE "JAZYKOVÝ KVET"

1. Vekové kategórie

2. Jazykové podkategórie

3. Jazykové vetvy

4. Cena publika

III. C POSTUPOVÝ KĽÚČ

 • Krajské semifinálové kolá
 • Krajské finálové kolá
 • Celoslovenské finále

IV. Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže, celoštátna odborná komisia a činnosť odborných porôt

V. Hodnotenie vedomostí a zručností detí a žiakov

V. A HODNOTIACE KRITÉRIA

V. B DIPLOMY A VÝHRY

 • Diplomy
 • Výhry

V. C Celkové vyhodnotenie SÚŤAŽE

VI. Podmienky účasti detí a žiakov v súťaži

VII. Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže

VIII. Štruktúra rozpočtu, použitie finančných prostriedkov

IX. Účinnosť a registrácia organizačného poriadku

* * * * * * * * 

I. Charakteristika súťaže

 • "Jazykový kvet" je celoštátna postupová jazykovo-umelecká súťaž s medzinárodnou účasťou v dvoch vetvách "Poézia & próza" a "Dráma" určená pre vekové kategórie od štyroch do devätnásť rokov.
 • V súťaži sa prezentujú jazykové zručnosti detí a žiakov v jednotlivých súťažných jazykoch.
 • Súťaž sa koná každý rok, prípadne podľa oficiálneho vyhlásenia organizátora uverejneného na jeho internetovej stránke www.jazykovevzdelavanie.sk v sekcii "Jazykový kvet" a www.jazykovykvet.sk do konca júla v jednotlivých kalendárnych rokoch.
 • Súťaž je dobrovoľnou činnosťou detí a žiakov. Napomáha rozvíjať ich záujem o cudzie jazyky, literatúru a multilingvalizmus, aktívne jazykové zručnosti, tvorivosť, autorský a interpretačný talent.
 • Účasť detí a žiakov na súťaži, takisto ako činnosť pedagógov a lektorov spojená so súťažou, prípravou na súťaž, členstvom v odborných porotách, sa posudzuje ako činnosť, ktorá priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom.


II. Poslanie súťaže

Poslaním súťaže "Jazykový kvet" je najmä:

 • tvorivo rozvíjať aktívne jazykové zručnosti detí a žiakov v jednotlivých cudzích jazykoch,
 • podporovať ďalšie rozvíjanie jazykového nadania a talentu detí a žiakov a prispievať k zmysluplnému využívaniu ich voľného času,
 • viesť deti a žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o cudzie jazyky,
 • vytvárať kladný vzťah detí a žiakov k učeniu sa cudzích jazykov,
 • vytvárať pre deti, žiakov, učiteľov a lektorov cudzích jazykov, jednotlivé školy a inštitúcie súťaživé prostredie na vzájomné porovnávanie jazykových zručností, vedomostí a kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.


III. Štruktúra súťaže, počet kôl, kategórie a postupový kľúč

III. A ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE "JAZYKOVÝ KVET"

"Jazykový kvet" je postupová súťaž. Účasť v súťaži je výlučne dobrovoľná.

1. Spôsob prihlasovania

 • Záujemcovia sa prihlasujú do súťaže prostredníctvom záväznej prihlášky, ktorá je k dispozícii na stránke organizátora. Záujemcovia sú povinní vyplniť všetky požadované údaje. Akékoľvek dodatočné zmeny v prihláške je potrebné poslať písomne e-mailom.
 • Termín na odoslanie prihlášok stanoví organizátor do konca júla v roku predchádzajúcom konaniu súťaže a uverejní ho na svojej stránke.
 • Prihláška je záväzná a odstúpenie zo súťaže je možné len na základe zaslania lekárskeho potvrdenia. Neúčasť je nutné nahlásiť vopred najneskôr 5 dní pred dňom, kedy sa súťažiaci má súťaže zúčastniť.
 • V prípade svojvoľnéj neúčasti a blokovaniu miesta iným súťažiacim, stratí nezodpovedný súťažiaci možnosť zúčastniť sa v budúcnosti súťaží organizátora.


2. Stupne súťaže

Predstupňom súťaže sú nepovinné školské a okresné kolá.

Najnižsím stupňom súťaže sú krajské semifinálové kolá, z ktorých postupujú súťažiaci podľa postupového kľúča (viď III. C) do krajských finálových kôl.

Z krajských finálových kôl postupujú súťažiaci opäť podľa postupového kľúča (viď. III. C) do celoslovenského finále.

Krajské semifinálové a finálové kolá sa konajú v jednotlivých krajoch a mesto konania sa celoslovenského finále uverejňuje organizátor súťaže na webobstránke najneskôr mesiac pred termínom konania.


3. Termín konania súťaže

Jednotlivé kolá súťaže sa spravidla konajú v mesiacoch marec - máj.

Presné termíny pre aktuálny ročník uverejňuje organizátor na svojej internetovej stránke.


III. B KATEGÓRIE A PODKATEGÓRIE SÚŤAŽE "JAZYKOVÝ KVET"


1. Vekové kategórie

Súťažiaci sú rozdelení do nasledovných vekových kategórií:

I. 4 - 10/11 rokov (MŠ a I. stupeň ZŠ, prioritný je stupeň školy)

II. 11 - 14/15 rokov (II. stupeň ZŠ a osemročné gymnáziá, prioritný je stupeň školy)

III. 15 - 19 rokov (SŠ a osemročné gymnáziá, prioritný je ročník školy)


2. Jazykové podkategórie

Každá veková kategória má jazykové podkategórie:

I. AJ, II. AJ, III. AJ

I. NJ, II. NJ, III. NJ

I. ROJ, II. ROJ, III. ROJ (španielčina, francúzština, taliančina - každá samostatne)

I. RJ, II. RJ, III. RJ

Slovak for Foreigners (SFF)


3. Jazykové vetvy

Každý jazyk má delenie na vetvy:

PT. Prevzatá tvorba

a) Poézia & próza - prednes z diela iného autora

b) Dráma (divadelné scénky) z pera iných autorov

VT. Vlastná tvorba

a) Poézia & próza - prednes vlastnej tvorby

b) Dráma (divadelné scénky) - predvedenie divadelnej scénky podľa vlastného scénara

Jednotlivé kategórie sú realizované podľa počtu prihlásených súťažiacich a organizátor má výhradné právo na ich úpravu podľa reálneho stavu súťažiacich.


4. Cena verejnosti (publika)

Samostatným ocenením súťaže je udelenie ceny hlasovaním verejnosti (publika). Pravidlá a pokyny pre toto ocenenie uverejňuje organizátor súťaže pre daný ročník súťaže najneskôr do konca marca na svojej webstránke.

Organizátor vydáva pre príslušný ročník súťaže v súlade s organizačným poriadkom súťaže pravidlá a organizačno-technické pokyny k súťaži, ktoré uverejňuje na svojej internetovej stránke.


III. C POSTUPOVÝ KĽÚČ


1. Krajské semifinálové kolá

Počet postupujúcich súťažiacich

Počet postupujúcich semifinalistov do finálového kola na úrovni kraja závisí od:

a) výkonov súťažiacich

b) počtu súťažiacich v danej kategórii

- menej ako 10: max. počet postupujúcich 3

- od 10 do 20: max. počet postupujúcich 4

- nad 20: max. počet postupujúcich 6

O konečnom počte postupujúcich súťažiacich rozhoduje na základe ich výkonov odborná porota po konzultácii s organizátorom. Minimálny počet postupujúcich súťažiacich nie je určený.


2. Krajské finálové kolá

Z jednotlivých krajov postupujú do celoslovenského finálového kola súťažiaci, ktorí sa umiestnili v danej kategórii na prvom mieste na krajskom finálovom kole.

V prípade neúčasti súťažiaceho zo zdravotných dôvodov je náhradníkom súťažiaci, ktorý obsadil nasledujúce miesto v poradí.


3. Celoslovenské finále

Na celoslovenskom finále bojujú postupujúci finalisti z krajských kôl o umiestnenie na jednotlivých miestach v daných kategóriách, získanie diplomu a prípadných cien.


IV. Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže, celoštátna odborná komisia a činnosť odborných porôt

 • Hlavným organizátorom súťaže je International Association of Language Fans, oficiálny skrátený názov IALF o. z. so sídlom Tallerova 4, 911 02 Bratiislava, SR, webové sídlo www.ialf.org, webstránka súťaže www.jazykovevzdelavanie.sk a od r. 2017 www.jazykovykvet.sk.

Kontaktné údaje organizátora súťaže:

IALF, o.z., Poštový priečinok 50E, 949 01 Nitra, Slovakia

e-mail: jazykove@gmail.com ' ialf@ialf.org

 • Jednotlivé stupne súťaže organizuje organizátor v spolupráci s miestnymi a zahraničnými kultúrnymi a osvetovými zariadeniami, jazykovými školami, školskými zariadeniami, univerzitami, inými jazykovými inštitúciami a jazykovými organizáciami na základe dohody o spolupráci.
 • Súťaž odborne riadi celoštátna odborná komisia, ktorá garantuje odbornú stránku súťaže. Jej činnosť riadi predseda (riaditeľ súťaže).
 • Predsedu a členov celoštátnej odbornej komisie súťaže do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva minister na základe návrhu organizátora súťaže.
 • Funkčné obdobie predsedu a členov celoštátnej odbornej komisie je spravidla päťročné. Členstvo v komisii je nezastupiteľné. V prípade vážnych zdravotných alebo osobných vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov môže predseda alebo ktorýkoľvek člen komisie písomne požiadať o uvoľnenie z funkcie.
 • Predseda celoštátnej komisie v spolupraci s organizátoom zostavuje pre objektívne hodnotenie súťažiacich odborné poroty zložené zo 4 - 6 členov podľa stupňa súťaže a vymenúva predsedov jednotlivých odborných porôt.
 • Pri zostavovaní odborných porôt organizátor súťaže dbá na odbornosť, objektívnosť a korektnosť každého člena poroty. Členmi poroty nemôžu byť pedagógovia a lektori, ktorí v príslušnom roku učia niektorého zo súťažiacich.
 • Organizátor zabezpečí pre členov odborných porôt možnosť dôkladnej prípravy na hodnotiacu prácu. Členovia odborných porôt vyhotovujú hodnotenie jednotlivých súťažiacich formou bodového a slovného ohodnotenia podľa kritérii hodnotenia (viď V. A).
 • Za prácu jednotlivých odborných porôt zodpovedajú ich predsedovia, ktorí spoločne s členmi poroty vypracuvávajú celkové vyhodnotenie daného stupňa súťaže, navrhujú udelenie ocenení, umiestnenie súťažiacich a ich postup do vyššieho kola súťaže v súlade s postupovým kľúčom súťaže (viď III. C) v stanovenom termíne.
 • Členstvo v porote je čestné, nezastupiteľné a vzniká na základe písomnej dohody o účasti v porote, ktorá upravuje práva a povinnosti členov pre daný ročník súťaže. Člen poroty môže odstúpiť zo svojej pozície len na základe preukázateľne vážnych zdravotných dôvodov a výnimočne len v takomto prípade je možné zastúpenie člena poroty. Odstupujúci člen poroty je povinný za seba navrhnúť adekvátnu náhradu, ktorú následne schvaľuje predseda poroty a organizátor. Členstvo v porote je považované za odborné vedecko-výskumné aktivity moniturujúce kvalitu jazykového vzdelávania a aktívne jazykové zručnosti žiakov. Členovia porôt dostávajú za svoju účasť v porote "Certifikát o účasti", ktorý vydáva a schvaľuje organizátor a body pre získanie medzináronej akreditácie.


V. Hodnotenie súťažiacich porotami


V. A HODNOTIACE KRITÉRIA

Odborné poroty súťaže sa riadia hodnotiacimi kritériami organizátora súťaže.

Porota hodnotí:

 • narábanie s jazykom
 • výslovnosť, slovný a vetný prízvuk a pod.
 • rozsah a vhodnosť slovnej zásoby vzhľadom na vek a dĺžku štúdia daného jazyka súťažiacim
 • náročnosť gramatických štruktúr vzhľadom na vek a dĺžku štúdia daného jazyka súťažiacim

2) aktívne pochopenie súťažného príspevku (doplňujúce otázky poroty v cudzom jazyku),

3)

a) Prevzatá tvorba - vhodnosť výberu súťažného príspevku vzhľadom k veku súťažiaceho

b) Vlastná tvorba - kreatívnosť, myšlienku, gramatickú náročnosť a správnosť, bohatosť použitej slovnej zásoby

4) zapojenie a narábanie s mimojazykovými prostriedkami - gestikulácia, mimika, rekvizity

5) komplexnosť prejavu - príchod, postoj, zrakový kontakt, pozdrav a predstavenie sa v cudzom jazyku, záver, poďakovanie

6) celkový dojem - presvedčivosť, pôsobivosť, príťažlivosť prejavu, vytvorenie atmosféry


V. B DIPLOMY A VÝHRY


1. Diplomy

Diplomy obdržia finalisti krajských kôl a celoslovenského finále (1. - 3. miesto).

Ak súťažiaceho prihlásila škola, získava škola automaticky povolenie na kopírovanie diplomu na dokumentačné účely.

Diplom získa aj víťaz v hlasovaní verejnosti (Cena publika).


2. Výhry

Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvých miestach v jednotlivých kategóŕiách na celoslovenskom finále získajú okrem diplomu v prípade možnosti aj ceny.


V. C Celkové vyhodnotenie súťaže

Po ukončení celoštátneho kola súťaže vypracuje organizátor celkové vyhodnotenie podujatia, ktoré uverejní na internetovej stránke www.jazykovykvet.sk do 60 dní odo dňa ukončenia súťaže.


VI. Podmienky účasti detí a žiakov v súťaži

1. Požiadavky na súťažiacich

 • Vek: 4 - 19 rokov.
 • Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci a do vetvy "Dráma" skupinky súťažiacich.
 • Prihlásiť súťažiacich môžu učitelia a lektori MŠ, ZŠ, SŠ, JŠ, osemročných gymnázií, ale takisto, ak škola nemá záujem, sa môžu súťažiaci prihlásiť aj individuálne. Pri individuálnom prihlásení je potrebné uviesť kontakt na zákonného zástupcu (rodiča) súťažiaceho (do 18r).
 • Všetky súťažné príspevky musia byť v niektorom súťažnom jazyku.
 • Súťažiaci prihlasujúci sa do vetvy "Vlastná tvorba" sú povinní vopred zaslať svoj súťažný príspevok v elektronickej podobe podľa pokynov a do termínu, ktoré pre aktuálny ročník zverejňuje organizátor na svojich internetových stránkach.


2. Akceptácia zodpovednosti za súťažiacich a spôsobenie škody

Podmienkou prihlásenia súťažiaceho do súťaže je aj akceptácia zodpovednosti príslušnou školou, pedagógom, lektorom, rodičom, či inou sprevádzajúcou dospelou osobou.

Za neplnoletých súťažiacich je plne zodpovedná sprevádzajúca osoba.

V prípade škody spôsobenej súťažiacim, alebo sprevádzajúcou osobou, je tento povinný škodu uhradiť v plnej výške. V prípade nezistenia pôvodcu škody ihneď na mieste sú vzniknutú škodu povinní uhradiť všetci účastníci daného kola v príslušnej čiastkovej výške (rozdelením medzi všetkých účastníkov daného kola súťaže).


3. Osobné údaje

Odoslaním prihlášky do súťaže prihlasujúci a prihlásený súhlasia so spracovaním poskytnutých údajov na štatistické spracovanie a dokumentáciu súťaže, s použitím fotografií a videodokumentácie na internetových stránkach organizátora, spoluorganizátorov a partnerov.


VII. Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže

 • Za dodržiavanie bezpečnosti počas súťaže zodpovedajú organizátori, nimi poverené osoby, pedagógovia a sprevádzajúce osoby.
 • Do miesta konania súťaže a späť cestujú deti a žiaci v sprievode zamestnanca školy, rodiča, alebo inej plnoletej osoby.
 • Na účasť detí a žiakov na súťaži mimo sídla školy, rodného mesta sa vyžaduje súhlas ich rodiča, zákonného zástupcu alebo osoby poverenej ich zastupovaním. Za získanie súhlasu je plne zodpovedná príslušná škola alebo rodič súťažiaceho. Odoslaním prihlášky do súťaže zároveň prihlasujúci potvrdzuje, že uvedený súhlas má.
 • Organizátori nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné úrazy, ujmy, stratu vecí, či škody spôsobené nedodržaním jeho pokynov a nedisciplinovaným správaním sa súťažiacich a sprevádzajúcich osôb.
 • V prípade neadekvátneho správania sa súťažiaceho tento môže byť zo súťaže vylúčený.


VIII. Štruktúra rozpočtu, použitie finančných prostriedkov

 • Financovanie súťaže "Jazykový kvet" zabezpečuje organizátor súťaže z vlastných prostriedkov, ktoré získa prostredníctvom projektov, grantov, darov, vložných príspevkov a činnosťou v súlade so stanovami o. z.. a odbornou sekciou o. z. s názvom "Fond súťaže Jazykový kvet" (Language Flower Fund - skrátene LFF).
 • Takto získané zdroje môžu byť podľa ich výšky a schválenia výkonným výborom o. z. použité na:
 • zhotovenie diplomov, certifikátov, potvrdení
 • vydanie elektronickej publikácie pozostávajúcej z dokumentácie priebehu súťaže a súťažných príspevkov vo vetve "Vlastná tvorba",
 • zakúpenie vecných odmien,
 • organizačné a ostatné administrátívne výdavky spojené s organizáciou súťaže (poštovné, telefón, papier, zhotovenie fotografií a videodokumentácie, propagáciu súťaže a pod.),
 • prenájom priestorov a techniky, prednostne sú však využívané priestory poskytnuté od partnerov súťaže,
 • občerstvenie a pitný režim pre poroty,
 • odmeny pre koordinátorov krajských kôl, prednostne sú však zapájaní dobrovoľníci.
 • Organizátor odporučí vhodné ubytovanie pre účastníkov zo vzdialenejších miest Slovenska, výdavky na ubytovanie a stravné hradí vysielajúca organizácia alebo súťažiaci.
 • Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia alebo súťažiaci. Organizátor na požiadanie vystaví účastníkovi súťaže potvrdenie o účasti. O potvrdenie je potrebné požiadať vopred pred konaním súťažného kola, ktorého sa súťažiaci zúčastňuje.
 • Organizátor súťaže vedie účtovnú evidenciu použitých finančných prostriedkov v analytickom členení tak, aby poskytovali prehľad o vynaložených finančných prostriedkoch na súťaž.


IX. Účinnosť a registrácia organizačného poriadku

Organizačný poriadok je registrovaný pod číslom: 2013-25/32742:59-925

V Nitre 06. 06. 2016

****

Použité skratky:

AJ - anglický jazyk; NJ - nemecký jazyk; ROJ - románske jazyky; RJ - ruský jazyk; SFF - Slovak for Foreigners (slovenčina pre cudzincov)

MŠ - materská škola, ZŠ - základná škola, SŠ - stredná škola, JŠ - jazyková škola