SEMIFINÁLE 2022
 OKIENKO 

VŠEOBECNÉ VYHODNOTENIE SEMIFINÁLOVÉHO KOLA


Na čom popracovať

 • úvod: predstavenie sa v danom súťažnom jazyku
 • záver: úklon hlavou / poklona / poďakovanie / pukerlík
 • artikulácia: "nehltať" hlásky
 • tempo: nerapotať ako rýchlik, vychutnať si o čom hovoríte
 • bilingválne kat.: vyberať si dlhšie texty, aby vynikla prezentácia jazyka

Pochvala

 • výrazné zlepšenie výslovnosti a práce s hlasom
 • medziročníkový pokrok u viacerých súťažiacich
 • viacerí prvýkrát sa zúčastňujúci súťažiaci priniesli aj závan nových autorov a textov prevzatej tvorby
 • vo vlastnej tvorbe ste vyjadrili pekné myšlienky a zlepšila sa jej jazyková stránka
 • schopnosť spamäti odprezentovať text na kvalitnej úrovni
 • tvorivosť pri doladení sa k prednesu oblečením a dopnkami a v dráme ručne vytvorenými kulisami

Viac ku jednitlivým jazykom nájdete nižšie 👇.
 

 ANGLIČTINA

 • popracovať ma členoch - nevynechávať neurčitý člen "a", napr. "I will build you A house"
 • popracovať na výslovnosti určitého člena "the" - pred samohláskou sa vyslovuje ako [ði] a pred spoluhláskou ako [ðə], napr. "... the most important...", " ... the best..."
 • pronunciation of the past form of the verbs "began, drank, ran ..." in texts in British English is [bɪˈɡæn, dɹˈæŋk, ɹˈæn]
   
  not [bɪˈɡʌn, dɹˈʌŋk, ɹˈʌn]
 • pronunciation of final "-r", e. g. after is [ˈɑːftə] not [ˈɑːftr] 
 • pronunciation of "thought" is [θɔːt] not [tot]
MD
 • popracovať na prirodzenejšom prejave
 • hudba by nemala prehlušovať alebo byť náhradou za hovorené slovo 
 • výstúpenie bez strihania v deji

DRÁMA

 • popracovať na zmenšení rozdielov v hereckej a jazykovej úrovni hercov
 • artikulovať, aby sa prehovory nezlievali do jedného prúdu slov 
 • Zojin postoj s prekríženými rukami je prekážkou v nadviazaní priateľstva, v závere by mohla byť menej výbušná, pôsobivejšie by bolo, keby im to všetko povedala pokojne
 • hudba, presúvanie kulís nemajú rušiť hovorené slovo
 • pochvala za scény, kulisy a kostýmy
 •  

NEMČINA
 
Niektoré vystúpenia boli fajn, celkovo by mohla byť lepšia výslovnosť, drámy boli nápadité, no dialógy by mali byť realistickejšie.
Člen NJ2 poroty
 

 • popracovať na výslovnosti -  vokalizované r na konci slov/slabík
 • pozzor na výslovnosť samohlásky -  nepredlžuje sa, ak nasledujú dve spoluhlásky
 • popracovať ns výslovnosti ü
 • ťažšie slová  ako Eichhörnchen si lepšie nacvičiť a zautomatizovať
 • popracovať na Intonácii - pracovať s hlasom aj v iných smeroch, nie len v dvoch tóninách potom to vyznieva zbytočne monotónne
 • pri prednese nemôžeme text čítať  treba sa nsučiť text naspamäť
   
DRÁMA

 • do komunikácie zapojiť aj neverbálne prvky, zlepšiť intonáciu, výslovnosť - prehlásky a vokalizované r na konci slov/slabík, h ak nie je na začiatku slov, sa nevyslovuje
 • pochvala za rekvizity, zaujímavé námety a témy
 • vyrušovanie na hodine bolo úplne autentické ;)

 

❈ RUŠTINA

Všetkým účastníkom sa chcem srdečne poďakovať za silný umelecký zážitok. Ďakujem Vám za odhodlanosť a zodpovednosť, s ktorou ste pristúpili k ruskej literatúre, či už pri prednese prózy alebo poézie. Vidieť, že ste si dali záležať nielen na precíznosti vo výslovnosti, prízvuku, intonácii, ale zároveň sme dokonale zvládli prácu s mimojazykovými prostriedkami a rekvizitami. Vďaka tomu bol Váš prednes precítený, artistický, a teda skutočný umelecký zážitok. Želám Vám veľa úspechov a radosti pri práci s ruským jazykom a ruskou literatúrou.

Predsedníčka poroty R2

 • Обратите внимание на позу (руки за спиной), поза считывается как закрытая и зажатая.
 • Смысловые акценты в стихотворении не расставлены, попробуйте актерски обыграть текст, это позволит разнообразить интонацию и поменять позу.
 • Неточность воспроизведения «под пересту́к колёс», «когда-нибудь».
 • Обратите внимание на мягкость звука л в словах «пожалей», «вальс» и т. п.
 • Наличие пауз там, где их быть не должно (например, там, где нет никаких знаков препинания или внутри одного слова когда||нибудь).
 • Oбратить внимание на гласные в слабых (безударных) позициях. Например, в слове вошёл буква "o" в слабой позиции и без ударения она меняется на "a" [вашол].
 • Попробуйте актерски обыграть текст, поменять позу, добавить жестикуляцию. В этом случае смотреть прочтение текста будет гораздо интересней.
 • Обратите внимание на мягкость произношения звука [л'] в словах «сколько», «больше», «маленьким» и т. д..
 • Обратите внимание на
  динамику в произношении текста. Повторяющиеся строчки можно обыграть интонационно.
 • Также обратите внимание на позу, еë также можно менять, возможно добавить жестикуляцию.
 • Уделите внимание правильности ударения в некоторых словах: «Красна де́вица», «са́ду».
 • Встречаются грамматические и орфоэпические неточности (стре́лы, в ра́зные, пусти́л, упа́ла, проща́й, ищи́ и т. п.).
 • Если взяли реквизит, то обыграйте его, взаимодействуйте с ним.
 • Обратите внимание на интонационное ударение: иногда точку ставите в середине предложения. Не хватило динамики в прочтении. Попробуйте актерски разнообразить чтение сказки, можете поменять позу, добавить жестикуляцию, чтобы прочтение стало более объемным.
 • Обратите внимание на правильность произношения слов с шипящими звуками.
 • Обратить внимание на орфоэпию (ударение в словах, правила смягчения согласных).
 • Обратите внимание на смысловые паузы. Например, «Поверьте: моего стыда / Вы не узнали б никогда» (паузу можно оставить на двоеточии, а строчку не делить, поскольку это одно смысловое предложение).
 • Хороший выбор текстoв. Выбранные достаточно сложныe тексты с точки зрения грамматических конструкций.
  • Хорошая работа с жестикуляцией и подбором образа (одежда, интерьер). Текст обыгран актерски.
  • Актерская передача голосом разных персонажей, интерьер.
  • Безусловно, плюсом является рассказывание сказoк самостоятельно, без подсказок!
  • Paula: Хорошая актерская игра (уместная жестикуляция и мимика), выразительное, грамотное прочтение текста.

  VT:

  • Больше и больше: Хороший текст с точки срения сюжета, стилистики, грамматики. Качественное интонационное членение текста на смысловые отрезки.

ŠJ, TJ, FJ


FJ

 • lepšie artikulovať, nezabúdať na záver; v dráme opraviť chyby v jazyku
 • pochvala za prednees a vo VT za tvorivosť


ŠJ

 • popracovať na precítení prednášaného textu
 • popracovať na  výslovnosti s / z
 • neupadať do monotónnosti v častiach textu bez dialógu
 • pochvala za kultivované prejavy
 • vidieť z roka na rok pokrok


TJ

 • popracovať na "scuola superiore dei mass media"
 • výslovnosť: pozor na chybný prízvuk: secondaria, storia, isole, cinema, opaca (jedno "c"), Gange [Gandže], ...
 • pozor na výslovnosť spoluhlásky "l" - v TJ je mäkšia a na zdvojené spoluhlásky a nezdvojené spiluhlásky
 • doladiť intonáciu, napr.: veta od 2.20 - 2.36: "giungla, di Calcutta". Ide o klesajúcu intonáciu, ...


V umeleckom prednese má vypovedané slovo, jeho adresnosť, zrozumiteľnosť a hlavne emocionálny účinok zvláštny význam - treba sa pokúsiť "vtiahnuť" počúvajúceho do tak úžasného Calvinovho textu - magickej atmosféry, tzv. kúzla... vypočuť TJ 👇


 • pochvala za kultivovanosť rečového prejavu a vystupovania
 • pochvala za úroveň vzhľadom na krátke obdobia štúdia jazyka 

+BIL.:

 • popracovať na dynamike a posilniť precítenie radosti z prednášania a prenášanie svojej energie a príbehu na poslucháčov
 • popracovať na mimojazykovom prejave, mimike, gestike
 • pochvala za vynikajúce narábanie s jazykom, výborná hlasová a rečová technika
DRÁMA:
 • popracovať na citovej účasti na prednese, divák by mal byť tak dôležitým, vypovedajúcim textom (ako je Malý princ) očarený a "ožiarený", aby sa zúčastnil - emocionálne
 • pochvala za pamäťovo výborne zvládnutý text
 • pochvala za snahu hercov - čiastočne je cítiť vnútorne úprimný prejav, snahu o tzv. "rezonanciu" krásna a duchovna
   

Inšpirácia na zachytenie TJ výslovnosti > video nižšie 👇


INSLOGERO


ČJ

 • work on more attention to separate words properly, such as

唧唧/复/唧唧,木兰/当户/织。

 • praise for confidence, eye contact and self-introduction better than last year, improvement compared to last year

MJ

 • popracovať na menších artikulačných nedostatkoch, hl. v pasážach 0.34-37, 1:00-1:10, 1:20-1.27 a ku koncu pár slov s ü a ö; dávať pozor na výslovnosť dlhých spoluhlások, napr. ssz alebo tt; pridať záver
 • pochvala za veľmi príjemný prednes, tempo aj výzaz

UJ

 • popracovať na prízvuku a gestike
 • При желании можно подумать о декорациях. Советую придерживаться данного уровня пафоса и не увеличивать его. Необходимо обратить внимание на норму произношения 'щ' [шч].
 • Есть определенное количество орфоэпических ошибок (неправильное ударение, ненужная мягкость, 'щ' в украинском языке обозначает два звука [шч]), среди которых: [л'е́с'я], [сп'і́в'і], [муки́], [гучн'і́], [в'іл'н'і́] и так далее. Текст не соответствует оригиналу (не по длине, отрывок отличается от оригинала). Нет вводной части, кроме названия произведения, как нет и заключительной части. Присутствуют лишь небольшие паузы на месте тире (либо интонационно не выделяются). Интонационно не обозначено предложение со знаком восклицания.
 • Соблюдены орфоэпические нормы; замечательная интонация, смысловые паузы присутствуют; есть четкое введение, основная часть и заключительная часть (поклон); используются жесты. Текст соответствует возрастной группе

VT: 

 • 'Щ' в украинском языке обозначает два звука [шч]. Необходимо уточнить ударение в мн.ч. слова «камінь», либо использовать «каміння». «Стосунки в сім'ї повинні бути ...» вместо «Стосунки в сім'ї потрібні бути ...»; «Час, присвячений вашій родині...» вместо «Час, присвящений вашій родині...»
 • Pochvala za vyber témy, rozmanitosť jazykových prostriedkov, originalitu a gramatická správnosť. Есть композиция, хорошая интонация. В качестве вводной части выбрана известная притча о банке, которая помогает донести главную мысль выступления.

Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ

Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.