Pravidlá Jazykový kvet - verzia Klasik


OBSAH: 

I. Kategórie súťaže  II. Propozície k súťažným príspevkom III. Štruktúra súťaže  IV. Diplomy, certifikáty a výsledky  V. Zodpovednosť  VI. Prihlasovanie, vložné a pokyny 

I. KATEGÓRIE SÚŤAŽE


VEKOVÉ KATEGÓRIE

I. MŠ a 1. stupeň ZŠ

II. 2. stupeň ZŠ alebo ekvivalent na 8-ročných školách

III. SŠ alebo ekvivalent na 8-ročných školách

JAZYKOVÉ KATEGÓRIE

AJ - angličtina; NJ - nemčina; RJ - ruština; ŠPJ - španielčina; TJ - taliančina; FJ - francúzština; slovenčina; SFF - Slovak for Foreigners; INSLOGERO - špeciálna kategória pre slovanské, germánske, románske a iné jazyky  

VETVY A TYPY TVORBY

a) POÉZIA & PRÓZA (skratka P-P)

 • Prevzatá tvorba (skratka PT)
 • Vlastná tvorba (skratka VT)

b) DRAMATIZÁCIA (skratka D)        

 • Prevzatá tvorba (skratka PT)
 • Vlastná tvorba (skratka VT)

c) MONODRÁMA (skratka MD)

 • Prevzatá tvorba (skratka PT)
 • Vlastná tvorba (skratka VT)

d) STAND UP (skratka SUP)

 • Vlastná tvorba (skratka VT) - v SUP je len VT
   

BILINGVALIZMUS

Bilingvalizmus sa označuje znamienkom "+".

Bilingválny je súťažiaci, ktorý:

 • navštevuje biligválny typ školy, resp. biligválnu sekciu školy v tom jazyku, v ktorom súťaží, čiže ak chodí do anglickej bilingválnej školy a súťaží v AJ, tak patrí do kategórie biligválny súťažiaci označovanej "+"; ak chodí do anglcikej bilingválnej školy, ale súťaží v ruštine, tak nepatrí do kategórie bilingválny súťažiaci
 • rodič je rodený hovorca v jazyku, v ktorom súťažiaci ide súťažiť, to znamená, ak ide súťažiť v AJ a otec je talian, tak nepatrí do bilingválnej kategórie, ak je otec angličan, tak patrí do bilingválnej kategórie


OZNAČOVANIE KATEGÓRIÍ V PRIHLÁŠKE

veková kategória + jazyk + vetva a typ tvorby + biigvalizmus (ak je)

VZOR: I. AJ P-P PT; II. FJ D VT; III. ŠPJ P-P VT+; II. AJ MD VT; III. ŠJ ŤUK VT; II. SLJ ŤUK VT; II. AJ SUP VT   

LIMITY

Z jednej školy je možné prihlásiť max. 3 súťažiacich / finálna kategória, finálna kategória je tá, ktorú uvádzate na prihláške, napr. 3 súťažiaci pre II. AJ P-P PT, 3 súťažiaci pre II. FJ P-P PT a pod.. 

Divadelný súbor sa považuje za jedného súťažiaceho. V prihláške sa uvádza počet členov súboru (hercov). Tento počet nie je možné po prihlásení sa na súťaž zvýšiť. Súbory nad 10 členov (a max. do 30 členov) uhrádzajú násobené vložné.
 

II. PROPOZÍCIE K SÚŤAŽNÝM PRÍSPEVKOM


POÉZIA & PRÓZA

1) Trvanie samotného prednesu 2 - 6 min.

I. veková kategória: odporúčané 2 - 3 minúty

Ostatné vekové kategórie: odporúčané 2- 6 minút  

2) Vlastná tvorba: autorom môže byť žiak alebo pedagóg

 • Pri I. vekovej kategórii sa predpokladá, že je autorom pedagóg; pri bilingv. kategórii aj žiak.
 • Pri II. vekovej kategórii sa predpokladá, že vlastná tvorba je výsledkom spolupráce žiaka a pedagóga.
 • Pri III. vekovej kategórii sa predpokladá, že autorom je výhradne žiak.


DRAMATIZÁCIA

1) Trvanie scénok: 6 - 20 minút; pri monodráme a stand up 5 - 20 minút

2) Vlastná tvorba: 

I. veková kat. - autorom môže byť žiak/žiaci alebo pedagóg

II. veková kat.: autorom môže byť žiak/žiaci v spolupráci s pedagógom

III. veková kat.: autorom môže byť žiak / žiaci a pedagóg v pozícii konzultanta


ŤUKNI

 • Rozsah poviedky na ľubovolnú tému max. 10 NS.
 • Formát zaslania poviedky rovnaký ako pre VT KVET Klasik - inštrukcie tu.


S rovnakým súťažným príspevkom sa súťažiaci v danom školskom roku zúčastňuje výhradne Jazykového kvetu. Ak sa súťažiaci zúčastňuje Kvetu opakovane, nemôže súťažiť s rovnakým príspevkom ako na predošlých ročníkoch (bude diskvalifikovaný). 

 

III. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE


Jazykový kvet je postupová súťaž.


PRÍPRAVNÝ SEMINÁR alebo WEBINÁR

Pre ročník 2020 sa organizuje len seminár.

Seminár pre učiteľov pripravujúcich súťažiacich na súťaž je povinný pre prvýkrát sa prihlasujúcich pedagógov alebo tých, ktorí ho neabsolvovali na jeseni 2017, 2018. Pre ostatných je dobrovoľný.

Je povinný jednorazovo s platnosťou pre ďalšie ročníky a jeho absolvovanie je podmienkou prihlásenia sa na súťaž.

Koná sa na jeseň príslušného škol. roku, pričom termíny a prihlíáška naň sa uverejňuje na stránke od júna.

SEMIFINÁLE - PREZENČNÉ: marec, jednotlivé kraje, určujú sa len postupujúci súťažiaci na krajské finále, neudeľujú sa miesta

KRAJSKÉ FINÁLE - PREZENČNÉ: apríl, jednotlivé kraje, určujú sa miesta 1.-3., pričom súťažiaci na 1. mieste postupujú na SR finále a ostatní súťažiaci mimo 1. - 3. miesta získavajú 4. miesto

SR FINÁLE - PREZENČNÉ: máj/jún, miesto podľa oznamu na ročníkovej stránke, určujú sa miesta 1.-3. a ostatní účastníci získavajú 4. miesto


POVIEDKOVÁ VETVA ŤUKNI

ŤUKNI má postupový charakter. Z krajských semifinále postupujú na krajské finále max. 3 súťažiaci autori v danej jazykovej kategórii.

Na krajskom finále sa udeľujú miesta 1. až 4., pričom súťažiaci na 1. miestach postupujú na celoslovenské finále. 

Na celoslovenskom finále sa udeľujú miesta 1 - 4..


Na jednotlivých kolách nemusia byť udelené všetky miesta. Môžu byť udelené dve rovnaké miesta s výnimkou prvého miesta. Prvé miesto môže byť na krajských kolách udelené len jedno a na SR finále môžu byť udelené viaceré prvé miesta len s dostatočným odôvodnením poroty, ktoré osobne ústne prednesie predsedníčke celoštátnej komisie pred vyhlásením výsledkov a po jej súhlase.


IV. DIPLOMY, CERTIFIKÁTY A VÝSLEDKY


1) eCeritifkáty o účasti získavajú pripravujúci pedagógovia členovia pre svojich súťažiacich, ktorí sa zúčastnia semifinálového kola. 

Certifikáty sú v elektronickej forme a po účasti na semifinále a nepostúpení na krajské finále sa zasielajú obratom pripravujúcim pedagógom na základe krátkej online žiadosti, ktorú nájdu členovia v členskej sekcii. Rozosielanie prebieha od ukončenia semifinále až do 15. júla. 

Hodnota jedného eCertifikátu o účasti je 20 EUR - súťažiaci ho neuhrádzajú.


2) eCertifikáty o účasti pre pedagógov sú v elektronickej forme a zasielajú sa pripravujúcim pedagógom po účasti ich žiakov na minimálne semifinálovom kole súťaže. 

Rozosielanie prebieha od ukončenie semifinále do 15. júla.

Hodnota jedného e-certifikátu je 35 EUR. Pripravujúci pedagógovia ho neuhrádzajú.


3) Diplomy získavajú všetci súťažiaci, ktorí sa zúčastnia krajského finálového kola a SR kola.

Hodnota jedného diplomu na krajskom finále je 35 EUR - súťažiaci ho neuhrádzajú.

Hodnota jedného diplomu na SR finále je 55 EUR - súťažiaci ho neuhrádzajú.

V prípade, že súťažiaci nemá záujem o jazykovo-umelecký deň a záujem počkať na výsledky a prevziať si diplom, je možné prevzatím poveriť inú osobu a to tak, že to daný súťažiaci uvedie písomne do evidenčného hárku koordinátorovi súťaže (uvedie meno a kategóriu toho, kto za neho diplom prevezme).

Ceny sa nezasielajú. Je potrebné prevziať si ich priamo na kole.

Neprevzaté diplomy zo SR finále je možné zaslať na základe oficiálnej žiadosti zaslanej do 15. júla za poplatok - žiadosť o zaslanie tu.


VÝSLEDKY sa vyhlasujú priamo na mieste konania po vzhliadnutí všetkých súťažných príspevkov a po zasadnutí a rozhodnutí poroty.

Výsledky na Kvete nie sú vopred pripravené, určujú sa až priamo v deň konania sa jednotlivých kôl súťaže. Žiadame preto súťažiacich o uvedomelú trpezlivosť a pochopenie, že rozhodovanie poroty je dôsledné a tak ako ani príprava súťažiacih netrvala 5 minút, netrvá toľko ani rozhodnutie poroty a vypísanie diplomov.

Krajské a celoslovenské finálové kolá sú štrukturované ako jazykovo-umelecký program, kedy si súťažiaci môžu pozrieť aj iné prednesy a vystúpenia - samozrejme, ak súťaž neberú len ako nahánačku, ale zúčastňujú sa jej pre vlastný záujem o jazyky a umenie. Program finálového dňa si môžu súťažiaci vopred naplánovať.

Výsledky sa uverejňujú na stránke aktuálneho ročníka súťaže do 7 - 14 pracovných dní odo dňa konania sa príslušného kola. Oznam o uverejnení výsledkov sa uvádza na ročníkovej stránke v bloku "PRIEBEH SÚŤAŽE". Nezasielajú sa v osobitných e-mailoch.


V. ZODPOVEDNOSŤ


1) Zodpovednosť za náklady za účasť na súťaži znáša vysielajúca organizácia (škola, združenia rodičov, rodič, súťažiaci si môže zabezpečiť sponzora, ktorému v prípade potreby účasť súťažiaceho na súťaži potvrdíme).

2) Za správanie, konanie, vystupovanie voči iným súťažiacim a osobám zúčastneným na súťaži a za osobné veci na súťaži je zodpovedný samotný súťažiaci a jeho sprevádzajúca dospelá osoba. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadne straty, škody, poškodenia a iné situácie spôsobené súťažiacim. Prípadné poistenie je plne v kompetencii účastníkov.

V prípade nevhodného konania a správania môže byť súťažiaci zo súťaže výlúčený natrvalo.

Zodpovednosť zahŕňa všetko správanie a konanie súťažiacih na mieste konania, rovnako ako aj pedagógom / sprevádzajúcou dospelou osobou a/lebo tímom spôsobené škody.

3) Povinnou zložkou ku vložnému na súťaž je vklad do tkzv. Rezervného fondu. Výška vkladu do Rezervného fondu sa uvádza na stránke prihlasovania sa pre aktuálny ročník projektu. 

 • a) V prípade vzniku nejakej škody na mieste konania voči poskytovateľovi priestorov alebo organizátorovi a nenájdenia priamo osoby, ktorá ju vykonala, sa použijú prostriedky z tohto Rezervného fondu a pre ďalší ročník musia opäť všetci súťažiaci uhradiť povinný vklad do tohto fondu. Ak by škoda prekročila sumu v Rezervnom fonde, sú všetci súťažiaci a ich vysielajúce organizácie povinné túto škodu uhradiť formou rozpočítania sumy na všetky zúčastnené školy a v prípade individuálnej účasti na rodičov súťažiaceho.
 • b) V prípade zodpovedného správania a uvedomelosti, bez spôsobenia škôd, školy majú vytvorený tkzv. kredit v Rezervnom fonde a na ďalší ročník vklad neuhrádzajú. Uhrádzajú ho len novoprihlasované školy, resp. novoprihlasovaný vyšší počet súťažiacich. Konkrétny príklad: Škola prihlási 2 súťažiacich a za každého uhradí vklad do Rezervného fondu, nedôjde ku žiadnym škodám, škole teda zostáva vo fonde kredit pre 2 súťažiacich. V ďalšom ročníku prihlási škola 3 súťažiacich, čiže doplatí do fondu len vklad za rozdiel v počte súťažiacich = za 1 súťažiaceho.


VI. PRIHLASOVANIE, VLOŽNÉ A POKYNY


1) Prihlasovanie: postup prihlasovania a vypĺňanie prihlášky sa preberá na seminári / webinári k súťaži a uvádza sa na stránke pre prihlasovanie.

2) Inštrukcie pre jednotlivé kolá súťaže sú priebežne uverejňované pred a po príslušnom kole súťaže na ročníkovej stránke v bloku "PRIEBEH SÚŤAŽE" a v e-pozvánkach na jednotlivé kolá súťaže. 

Organizátor má výhradné právo na akékoľvek zmeny a to bez udania dôvodu.

3) Vložné na súťaž  

Vložné na súťaž sa uvádza na stránke pre prihlasovanie a môže sa meniť pre jednotlivé ročníky. Povinnou zložkou ku vložnému je vklad do rezervného fondu (RF) - RF je popísaný v bode V..

Členovia majú zvýhodnené vložné.

Úplný OP súťaže vrátane otázok a diskusie je bodom programu na seminároch ku Kvetu.


INSLOGERO

Do kategórie INSLOGERO je možné prihlásiť sa so súťažným príspevkom v inom jazyku mimo hlavných jazykových kategórií a to:

IN = iné jazyky, napr. japončina

SLO = iné slovanské jazyky okrem hlavných (SFF, RJ), napr. poľština

GE = iné germánske jazyky okrem hlavných (AJ, NJ), napr. nórština

RO = iné románske jazyky okrem hlavných (ŠPJ, FJ, TJ), napr. portugalčina

VEKOVÉ KATEGÓRIE: bez vekových kategórií do počtu 3 účastníci

VETVY A TYPY TVORBY: totožné s hlavnými jazykmi, t. j. P-P, Dráma, Monodráma, Stand Up a PT alebo VT

OZNAČOVANIE KATEGÓRIÍ VZOR: 

INSLOGERO - PL P-P PT (poľština)

PROPOZÍCIE: rovnaké ako hlavné jazyky  

ŠTRUKTÚRA INSLOGERO

 • Povinný seminár alebo webinár - totožný s hlavnými jazykmi
 • Výberové kolo - dištančnou formou, t. j. súťažiaci zašle svoj príspevok ako videonahrávku na youtube linku do termínu konania sa semifinále hlavných jazykov v marci. Následne budú vybraní uchádzači pozvaní na celoslovenské finále.
 • Celoslovenské finále - prezenčnou formou, pričom termín a miesto je totožné s hlavnými jazykmi, t. j. máj/jún.

DIPLOMY, CERTIFIKÁTY A  VÝSLEDKY

 • eCertifikáty o účasti získavajú pripravujúci pedagógovia, ktorí sú členmi a ich súťažiaci po účasti na Výberovom kole na základe krátkej žiadosti, ktorú nájdu v členskej sekcii.
 • Diplomy získavajú všetci súťažiaci, ktorí sa zúčastnia Celoslovenského finále.

Ostané ustanovenia týkajúce sa diplomov, prípadných cien a výsledkov sú totožné s pravidlami pre hlavné jazyky.

ZODPOVEDNOSŤ: totožné s pravidlami pri hlavných jazykoch

PRIHLASOVANIE:  totožné ako pri hlavných jazykoch

POKYNY KU ZASLANIU PRÍSPEVKOV VT: totožné ako hlavné jazyky 

Prihlásiť sa na seminár 

Prihlásiť sa na súťaž