❈ KVET 2021: Semifinálové a Postupové kola ❈

07.01.2021

Aktualizácia 26. 3.:

Všetkým súťažiacim, ich pedagógom a "asistentom"-rodičom, ktorí sa zapojili do semifinále ďakujeme za účasť, elán i usilovnosť. 

Postupujúcim súťažiacim gratulujeme a budeme im v krátkom čase posielať e-pozvánky na ďalšie kolo. Oznam o rozoslaní bude uverejneny v časti "Priebeh".

Zároveň ďakujeme všetkým členom porôt a ich predsedníčkam a predsedom, ktorí sa zúčastnili hodnotenia súťažiacich a zodpovedne odviedli kus skvelej práce.

Nižšie uverejňujeme pár vyjadrení od porôt.

🌼

"Veľmi ťažké rozhodovanie, dobre pripravení súťažiaci, väčšina používa skutočne peknú, čistú a prirodzenú angličtinu. Máme veľa sľubných talentov, niektorým súťažiacim stačí trochu viac prípravy, resp. cviku a na budúci rok postúpia - nech sa nenechajú odradiť, ak teraz neboli na zozname postupujúcich, pretože každý, kto sa zúčastnil, bol úspešný (!).

Chválim mladých recitátorov - tínedžerov, ktorí sa rozhodli venovať sa literatúre: čítať, prednášať poéziu alebo prózu a dokonca prezentovať vlastnú tvorbu - o to vzácnejšie, že pracujú s textom v cudzom jazyku a používajú ho na vysokej úrovni.

Verím, že majú svoj "fan klub" - či už rodinných príslušníkov, učiteľov alebo vychovávateľov, kamarátov, spolužiakov ...

Želám všetkým súťažiacim a ich podporovateľom veľa zdravia a energie (nielen) v tejto náročnej dobe a veľa úspechov, samozrejme.

Ďakujem mojim kolegynkám v porote za spoluprácu."

Predsedníčka poroty AJ VIII. (KE II. AJ P-P, MD, D)

🌼

"Pre mňa bolo rozhodovanie veľmi náročné, najradšej by som posunula aspoň polovicu súťažiacich. :-) Príspevky boli ozaj kvalitné, rozsiahle a angličtina v mnohých prípadoch skvelá. Verím, že sme sa rozhodli správne. Ďakujem za pozvanie a spoluprácu."

Členka poroty AJ VIII. (KE II. AJ P-P, MD, D)

🌼

"Ďakujem súťažiacim za ich snahu a prednes. Verím, že spätná väzba poroty im dopomôže k "vycibreniu" ich už beztak chvályhodných výkonov. 😊"

Predsedníčka poroty NJ III. (BA, NR, TT)

🌼

"Dojmy zo súťaže sú veľké. Oproti minulému ročníku vnímam posun vo výbere textov. Popri súčasných textoch sa recitovali aj overené texty z povinného čítania nemeckej literatúry, čo vôbec nevnímam negatívne, obohatilo to úroveň tejto sekcie. Jazyková zdatnosť je myslím celkom dobre zachytená v našich hodnotiacich hárkoch, to, čo je potrebné zlepšiť, je prízvuk, výslovnosť."

Členka poroty NJ II. (KE, PO)

🌼

"Spolupracovalo sa mi veľmi fajn, viac-menej sme mali podobné návrhy na postup. Bolo vidno, že niektoré ukážky neboli až tak nacvičené, príp. kratšie, na druhej strane tu boli zaujímavé kulisy/príroda/posedy ... Ale myslím, že sme sa snažili prižmúriť oko, možno deti popracujú na pripomienkach, a ak tam bude aspoň nejaké zlepšenie, bude to fajn. A je chvályhodné, že aj v takejto náročnejšej situácii sa na to dali."

Predseda poroty NJ II. (KE, PO)

🌼

"Skutočne som si užila pozeranie jednotlivých ukážok, deti, učitelia, aj rodičia spravili veľký kus práce."

Členka poroty RJ I. (BB, KE, PO)

🌼

"Som úprimne dojatá a teší ma, že napriek náročným podmienkam, sa učiteľom, deťom a ich rodičom podarilo nájsť si priestor na ruskú literatúru a ruský jazyk, že mu venovali to najlepšie zo seba a neodradila ich ani online forma prednesu. Úroveň súťažiacich bola vysoká, prednesy boli precítené, milé a výborne pripravené. Ďakujem a zo srdca im želám veľa úspechov a motivácie v ďalšom štúdiu a osvojovaní si nových vedomostí z ruského jazyka a literatúry."

Predsedníčka poroty RJ I. (BB, KE, PO)

🌼

"Дорогая Анна, я подготовила оценочный лист всех детей... очень надеюсь, что никого не обижу из детей... они все замечательные, очень старательные... и сделали большой шаг в преодолении боязни рассказывать на иностранном для них языке.
Очень надеюсь, что моя помощь будет полезной.... еще раз благодарю за доверие и желаю Вам и всем деткам дальнейших творческих успехов 🤗🕊"

Členka poroty NJ I. (BB, TN,ZA)

🌼

"It's my great honor to be the judge again in this great competition. The attachment is my feedback according to the performances. The girl has made improvements compared to her last year and it's impressive that the boy could recite the long poem. Thanks for your recognition. It would be my honor to be the judge also for the final round. Please, let me know when I am needed.

Členka poroty INSLOGERO - ČIJ I. (TT, KE)

🌼

"Je výborné, že deti recitovať chcú. Všetky sú zlaté, už len za tú námahu si zaslúžia pochvalu. Niekde by sa viac zišla práca učiteľa, najmä na prízvukoch, od začiatku, lebo po naučení to asi veľmi skorigovať a odstrániť ide ťažko. Ruské deti majú drive, vždy boli smelé (pozn. pani porotkyňa hovorí o bilingválnej kateg.), ale aj naše sa doťahujú a niektoré potrebujú len čas na dopracovanie výslovnosti."

Členka poroty RJ II. (BA, NR, ZA)

🌼

"Kids were unique, it's just amazing how they use various props, and the own creation of teenagers were really interesting. Hope my comments will help them to continue their way in the world of languages and literature. It's my great honor to watch and evaluate their performances, and I'm pleased I could cooperate with perfect judges in the jury, you can just feel it immediately who has worked with children, or has taught them. It will be my honor to be a part of KVET also next time. 🕊😍

Členka poroty AJ II. (TN, ZA)

🌼

"Dievčatá a ich pani učiteľky odviedli kus práce, slovenčina je krásny ale i náročný jazyk, z úplne inej jazykovej rodiny ako ich materinské jazyky, o to viac si zaslúžia pochvalu za ich prednesy."

Členka poroty SFF (TT, KE)

🌼

Aktualizácia 13. 3:: Prijímanie príspevkov pre KVET 2021 je ukončené. Poroty obdržali podklady na hodnotenie. Výsledky budeme uverejňovať tak, ako nám budú prichádzať. Poroty majú uzávierku 25. marca.

Naďalej prijímame príspevky pre ŤUKNI a KRˇAĽOVSKÝ KVET, kde je uzávierka 31. 3..

🌼 OTVORENÉ 3.- 12. 3. - prijímame súťažné príspevky pre KVET, ŤUKNI a KRÁĽOVSKÝ do 31. 3. 

Termín semifinále: 3. - 12. marec 2021

Forma semifinálových kôl: dištančná, všetky kraje

Rozoslanie e-pozvánok: 15. 1.


🌼 Aktualizácia 18. 2.: V prípade drámy (súbory) je možné zaslať nahrávku vo forme postprodukcie. Ak obsah scénky postprodukcia nezvládne, pošlite nám počas obdobia 2. - 12. marca mailom avízo, ale herci nech ďalej trénujú texty...


POSTUP ZASLANIA NAHRÁVOK 

Prijímanie nahrávok: 3. až 12. marec 2021 vrátane

1) Videonahrávky je potrebné zaslať výlučne vo forme youtube linky, napr. www.youtube.com/jkfnHllfdjsk priamo v tele e-mailu.

  • videonahrávku nazvite v nasledovnom tvare: KATEGÓRIA MENO SÚŤAŽIACEHO NÁZOV PRÍSPEVKU

vzor: II. AJ P-P VT Adam Tvorivy I Think That

2) Predpísané parametre videonahrávky

a/ V úvode videonahrávky:

  • uvedená súťažná kategória (napr. III. ŠJ P-P PT; II. AJ MD VT )
  • uvedené meno súťažiaceho (napr. Adam Tvorivý; Laura Bystrá)
  • uvedený názov školy (napr. ZŠ Kreatívna, Kvetná ul. 1, Mesto)

  • uvedený názov príspevku (napr. I Think That)

b/ Videonahrávky na YouTube musia byť dostupné do 15. apríla 2021.

3) Zaslanie videonahrávky

  • v predmete e-mailu (= komu / to) uveďte: skratku kraja + KVET 2021 

vzor: BA KVET 2021; BB KVET 2021; KE KVET 2021; NR KVET 2021; PO KVET 2021; TN KVET 2021; TT KVET 2021; ZA KVET 2021

  • v tele e-mailu uveďte: súťažnú kategóriu, meno súťažiaceho, názov príspevku, meno pedagóga a názov školy + youtube linku (skopírujte si vzor zo stránky do mailu a prepíšte ho s uvedením vašich údajov)

vzor: II. AJ P-P PT, Adam Tvorivý, I Think That, Mgr. Nataša Motivujúca, ZŠ Kreatívna, Mesto www.youtube.com/jkfnHllfdjsk

  • videonahrávky odošlite jedným rovnakým e-mailom na adresy: jazykove (at) gmail.com + príslušná krajská adresa, t. j.: BA - jazykoveba (at) gmail.com; BB - jazykovebb (at) gmail.com; KE - jazykoveke (at) gmail.com; NR - jazykovenr (at) gmail.com; PO - jazykovepo (at) gmail.com; TN - jazykovetn (at) gmail.com; TT - jazykovett (at) gmail.com; ZA - jazykoveza (at) gmail.com
  • súťažné nahrávky môže poslať aj priamo súťažiaci alebo jeho rodič, v takom prípade je potrebné uviesť ku adresátom (=Komu / To) jazykove @ gmail.com, krajskému e-mailu (viď vyššie) aj e-mailovú adresu pedagóga / rodiča, ktorý súťažiaceho prihlásil 
  • prijatie nahrávok je potvrdzované spätným e-mailom v priebehu do cca 3 dní

Príspevky zaslané v inom formáte ako je vyššie uvedený, nebudú zaradené do hodnotenia.


ĎALŠÍ KROK

Po prijatí videonahrávok tieto budú hodnotené porotami v rámci semifinálového kola. V tomto kole poroty určia súťažiacich, ktorí postúpia na krajské finálové kolá.

Výsledky semifinále budú uverejnené na tejto stránke. Odkaz bude uverejnený aj v časti Priebeh na ročníkovej stránke.

Všetci súťažiaci, ktorí sa zúčastnia semifinále získavajú e-Certifikát o účasti a e-publikáciu.

Postupujúci súťažiaci obdržia e-pozvánky na krajské finále.

Inštrukcie a forma krajského finále bude ešte oznámená. 


INSLOGERO

Termín pre zaslanie nahrávok: do 3. marca 2021 vrátane

Inštrukcie ku zaslaniu nahrávok do Výberového postupového kola nájdete tu.

ŤUKNI

Termín pre zaslanie poviedok: do 31. marca 2021 vrátane

Inštrukcie ku zaslaniu poviedok do Postupového kola nájdete tu.

KRÁĽOVSKÝ KVET

Termín pre zaslanie nahrávok: do 31. marca 2021 vrátane

Inštrukcie ku zaslaniu nahrávok do Postupového kola nájdete tu.


Tešíme sa na vašu účasť!

Prešov
Prešov
Katedra rusistiky
Katedra rusistiky
KAA a KRO
KAA a KRO

KONFÚCIOV INŠTITÚT

Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ

Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.